بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mojtaba Balaj


موارد یافت شده: 12

1 - کاربرد طرح عددی با دقت مرتبه بالا براساس خانواده ذاتا غیرنوسانی با ضرایب وزنی در الگوریتم فشار-مبنا برای تسخیر ناپیوستگی‌ها‌ (چکیده)
2 - Implementation of weighted essentially non‐oscillatory scheme for unsteady and steady compressible flow in pressure‐based algorithm (چکیده)
3 - Regulation of anti-Fourier heat transfer for non-equilibrium gas flows through micro/nanochannels (چکیده)
4 - Effects of shear work on non-equilibrium heat transfer characteristics of rarefied gas flows through micro/nanochannels (چکیده)
5 - Rarefied gas flow behavior in micro/nanochannels under specified wall heat flux (چکیده)
6 - Wall heat transfer effects on the hydro/thermal behaviour of Poiseuille flow in micro/nanochannels (چکیده)
7 - Effects of Shear Work on the Non-Equilibrium Heat Transfer Characteristics of Rarefied Micro/Nano Flows (چکیده)
8 - A thorough study on thermal mass flux of rarefied flow through micro/nanochannels (چکیده)
9 - Investigation of convective heat transfer through constant wall heat flux micro/nano channels using DSMC (چکیده)
10 - Hydrodynamic behaviour of micro/nanoscale Poiseuille flow under thermal creep condition (چکیده)
11 - Direct simulation Monte Carlo investigation of mixed supersonic–subsonic flow through micro-/nano-scale channels (چکیده)
12 - A UAV Lift Augmentation via Gurney Flap (چکیده)