بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Naeim Roshan


موارد یافت شده: 14

1 - The effect of recycled-tire steel fiber and engineered steel fiber on rebar corrosion and shear behavior of corroded RC beam (چکیده)
2 - Comparison of various machine learning algorithms used for compressive strength prediction of steel fiber-reinforced concrete (چکیده)
3 - Recycled steel fiber for fiber reinforced concrete production: fresh and hardened properties, cost, and ecological assessments (چکیده)
4 - The Strength, Microstructure, and ecological assessment of concrete mix incorporating waste glass powder and polypropylene fiber (چکیده)
5 - جایگزینی الیاف فولادی صنعتی با الیاف فولادی بازیافتی درترکیب بتن الیافی (چکیده)
6 - Effect of Marble Waste Powder and Silica Fume on the Bond Behavior of Corroded Reinforcing Bar Embedded in Concrete (چکیده)
7 - پیش بینی مقاومت فشاری بتن حاوی الیاف فولادی صنعتی به کمک الگوریتم های یادگیری ماشین (چکیده)
8 - Machine learning-based compressive strength modelling of concrete incorporating waste marble powder (چکیده)
9 - کارایی، مشخصات مکانیکی و دوام بتن خودتراکم حاوی گل قرمز و پودر سنگ مرمر و گرانیت (چکیده)
10 - Production of Environmentally Friendly Concrete Incorporating Bauxite Residue and Silica Fume (چکیده)
11 - اثر استفاده از الیاف فولادی بازیافتی بر خواص بتن تازه و سختشده (چکیده)
12 - پیش بینی مقاومت فشاری بتن با استفاده از الگوریتم های رگرسیونی یادگیری ماشین (چکیده)
13 - بررسی مشخصه‌های مکانیکی بتن خودتراکم حاوی گل قرمز و پودر گرانیت و مرمریت (چکیده)
14 - Effect of red mud (bauxite residue) as cement replacement on the properties of self-compacting concrete incorporating various fillers (چکیده)