بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Robab Afshari


موارد یافت شده: 19

1 - A modified method on estimating and assessing the process yield with imprecise multiple characteristics (چکیده)
2 - On the rectifying multiple deferred state plan in the presence of uncertain parameter (چکیده)
3 - Optimal design of overall yield-based variable repetitive sampling plans for processes with multiple characteristics (چکیده)
4 - Fuzzy double variable sampling plan (چکیده)
5 - Modified Fuzzy Multiple Deferred State Sampling Plan (چکیده)
6 - طرح اصلاحی نمونه گیری پذیرشی تعویقی چندگانه (چکیده)
7 - طرح اصلاحی نمونه گیری یک مرحله ای متغیر فازی (چکیده)
8 - The effects of misclassification errors on multiple deferred state attribute sampling plan (چکیده)
9 - Fuzzy multiple deferred state variable sampling plan (چکیده)
10 - Rectifying Fuzzy Multiple Deferred State Variable Sampling Plan (چکیده)
11 - تاثیر خطای بازرسی بر قدرت تشخیص طرح نمونه گیری تعویقی چندگانه (چکیده)
12 - تأثیر خطاهای بازرسی بر منحنی مشخصه عملکرد طرح نمونه گیری تعویقی چندگانه در محیط فازی (چکیده)
13 - Modified Sequential Sampling Plan Using Fuzzy SPRT (چکیده)
14 - Designing a Multiple Deferred State Attribute Sampling Plan in a Fuzzy Environment (چکیده)
15 - Multiple Deferred State Sampling Plan with Fuzzy Parameter (چکیده)
16 - Fuzzy multiple deferred state attribute sampling plan in the presence of inspection errors (چکیده)
17 - Construction of Fuzzy Multiple Deferred State Sampling Plan (چکیده)
18 - How inspection errors affect the performance of conditional sampling plan (چکیده)
19 - طرح نمونه گیری تعویقی جهت پذیرش انباشته برای مشخصه های وصفی با پارامتر فازی (چکیده)