بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Seyed Mohammadreza Naghedifar


موارد یافت شده: 14

1 - Irrigation Scheduling of Walnut Seedlings Using HYDRUS-1D and Taguchi Optimization Approach (چکیده)
2 - EBMAN-HP: A parallel model for simulation of sensor-based ebb-and-flow subirrigation systems (چکیده)
3 - توسعه مدل عددی آبیاری جویچه‌ای با تلفیق معادله‌های سنت-ونانت یک‌بعدی و ریچاردز سه‌بعدی (چکیده)
4 - Numerical analysis of sensor-based flood-floor ebb-and-flow subirrigation system with saline water (چکیده)
5 - ارزیابی تغذیه آب زیرزمینی ناشی از اعمال سناریوهای مختلف آبیاری با استفاده از شبیه‌سازی عددی ناحیه غیر اشباع )مطالعه موردی: دشت نیشابور) (چکیده)
6 - A new model for simulation of collection and conveyance sections of Qanat (چکیده)
7 - Numerical analysis and optimization of triggered furrow irrigation system (چکیده)
8 - Optimization of Quadrilateral Infiltration Trench Using Numerical Modeling and Taguchi Approach (چکیده)
9 - A 2D curvilinear coupled surface–subsurface flow model for simulation of basin/border irrigation: theory, validation and application (چکیده)
10 - Simulation of irrigation return flow from a Triticale farm under sprinkler and furrow irrigation systems using experimental data: A case study in arid region (چکیده)
11 - Three-Dimensional Numerical Modeling of Submerged Zone of Qanat Hydraulics in Unsteady Conditions (چکیده)
12 - An underrelaxed-modified Picard iteration scheme for simulation of 3D wetting pattern under drip irrigation using Richards’ equation on non-orthogonal grids (چکیده)
13 - A two dimensional finite volume model for rain garden infiltration simulation (چکیده)
14 - A three dimensional finite volume model for simulation of soil wetting pattern under drip irrigation (چکیده)