بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: mohammad hadi noori skandari


موارد یافت شده: 18

1 - Smoothing approach for a class of nonsmooth optimal control problems (چکیده)
2 - Generalized Euler–Lagrange equation for nonsmooth calculus of variations (چکیده)
3 - A New Approach for the Generalized First Derivative and Extension It to the Generalized Second Derivative of Nonsmooth Functions (چکیده)
4 - A New Practical Generalized Derivative for Nonsmooth Functions (چکیده)
5 - A Novel Approach for Solving Nonsmooth Optimization Problems with Application to Nonsmooth Equations (چکیده)
6 - Generalized Derivative of Fuzzy Nonsmooth Functions (چکیده)
7 - A Numerical Approach for Nonsmooth Ordinary Differential Equations (چکیده)
8 - Optimal Control for General n-Compartmental Models in Cancer Chemotherapy Using Measure Theoretical Approach (چکیده)
9 - A New Approach for a Class of Nonlinear Optimal Control Problems Using Linear Combination Property of Intervals (چکیده)
10 - Numerical Solution of a Class of Nonlinear Optimal Control Problems Using Linearization and Discretization (چکیده)
11 - Optimal Control of an HIV Model (چکیده)
12 - Optimal Control of Bone Marrow in Cancer Chemotherapy (چکیده)
13 - Optimal Control Approach for Solving Linear Volterra Integral Equations (چکیده)
14 - Solving a Class of Separated Continuous Programming Problems Using Linearization and Discretization (چکیده)
15 - A New Definition for Generalized First Derivative of Nonsmooth Functions (چکیده)
16 - A New Approach for a Class of Optimal Control Problems of Volterra Integral Equations (چکیده)
17 - New approach for attenuation correction in SPECT images, using linear optimization (چکیده)
18 - تعیین همزمان نقشه تضعیف و اکتیویته در تصویربرداری spect بر مبنای بهینه سازی (چکیده)