بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: zeynab zareie


موارد یافت شده: 6

1 - Ecofriendly and Facile One‐Pot Multicomponent Synthesis of 5‐Phenyl‐5,10‐dihydropyrido[2,3‐d : 6,5‐d′]dipyrimidine‐2,4,6,8(1H,3H,7H,9H)‐tetraone Derivatives Catalyzed by CuII Immobilized on Functionalized Magnetic Mesoporous MCM‐41 (Fe3O4@MCM‐41‐GPTMS‐Gu‐CuII) (چکیده)
2 - The magnetic nanostructured natural hydroxyapatite (HAP/Fe3O4 NPs): an efficient, green and recyclable nanocatalyst for the synthesis of biscoumarin derivatives under solvent-free conditions (چکیده)
3 - Cu(II) immobilized on Fe3O4@Agarose nanomagnetic catalyst functionalized with ethanolamine phosphate-salicylaldehyde Schiff base: A magnetically reusable nanocatalyst for preparation of 2-substituted imidazolines, oxazolines and thiazolines (چکیده)
4 - ZnII doped and immobilized on functionalized magnetic hydrotalcite (Fe3O4/HT-SMTU-ZnII): a novel, green and magnetically recyclable bifunctional nanocatalyst for the one-pot multicomponent synthesis of acridinediones under solvent-free conditions (چکیده)
5 - Zn(II) anchored onto the magnetic natural hydroxyapatite (ZnII/HAP/Fe3O4): as a novel, green and recyclable catalyst for A3-coupling reaction towards propargylamine synthesis under solventfree conditions (چکیده)
6 - Ce(III) immobilised on aminated epichlorohydrin-activated agarose matrix – “green” and efficient catalyst for transamidation of carboxamides (چکیده)