بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: zohreh niyazi


موارد یافت شده: 10

1 - Ag Modified Pinecone Photoabsorber for Highly Efficient Interfacial Solar Steam Generation and Wastewater Treatment (چکیده)
2 - Modified pine cone with MnO2 nanoparticles as a photoabsorber for highly efficient seawater desalination and wastewater treatment (چکیده)
3 - Recent progress on the use of graphene-based nanomaterials in perovskite solar cells (چکیده)
4 - پیشرفت‏ های اخیر در استفاده از تولید بخار بین سطحی توسط نورخورشید در نمک زدایی آب های شور و تصفیه فاضلاب (چکیده)
5 - Highly efficient solar photocatalytic degradation of a textile dye by TiO2/graphene quantum dots nanocomposite (چکیده)
6 - TiO2@ graphene quantum dots nanocomposite as an efficient photocatalyst for degradation of RB5 under sunlight irradiatio (چکیده)
7 - ZnS@ reduced graphene oxide nanocomposite as an effective sunlight driven photocatalyst for degradation of reactive black 5: A mechanistic approach (چکیده)
8 - Transport properties of graphene quantum dots in glycerol and distilled water (چکیده)
9 - Enhanced visible-light-driven photocatalytic activity of hierarchical anatase TiO2 nanostructures (چکیده)
10 - Improving photocatalytic activity of ZnS nanoparticles for degradation of an azo dye under sunlight via synergistic effect of graphene nanosheets (چکیده)