علوم و صنایع کشاورزی, دوره (22), شماره (1), سال (2008-5) , صفحات (135-145)

عنوان : The effect of heavy metals Cd and zn on microbial respiration in calcareous and non calcareous soils ( تاثیر فلزات سنگین روی و کادمیم بر فرآیند تنفس میکروبی در دو خاک آهکی و غیر آهکی )

نویسندگان: نجمه یزدان پناه , امیر فتوت , امیر لکزیان , غلامحسین حق نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر فلزات سنگین روی و کادمیم بر فرآیند تنفس میکروبی در دو خاک آهکی و غیر آهکی

کلمات کلیدی

تاثیر فلزات سنگین روی و کادمیم بر فرآیند تنفس میکروبی در دو خاک آهکی و غیر آهکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1004160,
author = {یزدان پناه, نجمه and فتوت, امیر and لکزیان, امیر and حق نیا, غلامحسین},
title = {The effect of heavy metals Cd and zn on microbial respiration in calcareous and non calcareous soils},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2008},
volume = {22},
number = {1},
month = {May},
issn = {1029-4791},
pages = {135--145},
numpages = {10},
keywords = {تاثیر فلزات سنگین روی و کادمیم بر فرآیند تنفس میکروبی در دو خاک آهکی و غیر آهکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T The effect of heavy metals Cd and zn on microbial respiration in calcareous and non calcareous soils
%A یزدان پناه, نجمه
%A فتوت, امیر
%A لکزیان, امیر
%A حق نیا, غلامحسین
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2008

[Download]