علوم و صنایع کشاورزی, دوره (22), شماره (1), سال (2008-4) , صفحات (31-38)

عنوان : The effect of Nitrogen and phousphorus enriched sewage sludge on soil alkaline phophatase activity ( تاثیر غنی سازی لجن فاضلابشهری با نیتروژن و فسفر بر فعالیت آنزیم فسفاتاز قلیایی )

نویسندگان: امیر لکزیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر غنی سازی لجن فاضلابشهری با نیتروژن و فسفر بر فعالیت آنزیم فسفاتاز قلیایی

کلمات کلیدی

تاثیر غنی سازی لجن فاضلابشهری با نیتروژن و فسفر بر فعالیت آنزیم فسفاتاز قلیایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1004161,
author = {لکزیان, امیر},
title = {The effect of Nitrogen and phousphorus enriched sewage sludge on soil alkaline phophatase activity},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2008},
volume = {22},
number = {1},
month = {April},
issn = {1029-4791},
pages = {31--38},
numpages = {7},
keywords = {تاثیر غنی سازی لجن فاضلابشهری با نیتروژن و فسفر بر فعالیت آنزیم فسفاتاز قلیایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T The effect of Nitrogen and phousphorus enriched sewage sludge on soil alkaline phophatase activity
%A لکزیان, امیر
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2008

[Download]