علوم آب و خاک, سال (2007-4)

عنوان : Study of genetic diversity odsinorhizobium bacteria using PCR/RFLP 16-23S rRNA technique ( مطالعه تنوع ژنتیکی باکتریهای سینوریزوبیوم با استفاده از تکنیک PCR/RFLP 16S-23SrRNA )

نویسندگان: امیر لکزیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1004163,
author = {لکزیان, امیر},
title = {Study of genetic diversity odsinorhizobium bacteria using PCR/RFLP 16-23S rRNA technique},
journal = {علوم آب و خاک},
year = {2007},
month = {April},
issn = {۲۴۷۶-۳۵۹۴},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Study of genetic diversity odsinorhizobium bacteria using PCR/RFLP 16-23S rRNA technique
%A لکزیان, امیر
%J علوم آب و خاک
%@ ۲۴۷۶-۳۵۹۴
%D 2007

[Download]