پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, سال (2003-9) , صفحات (27-35)

عنوان : Application of neural network in power systems ( کاربرد شیکه عصبی در سیستمهای کنترل و پایدارکننده های قدرت )

نویسندگان: علی کریم پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

power system stabilizer

کلمات کلیدی

power system stabilizer
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1004179,
author = {کریم پور, علی},
title = {Application of neural network in power systems},
journal = {پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2003},
month = {September},
issn = {1735-4161},
pages = {27--35},
numpages = {8},
keywords = {power system stabilizer},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Application of neural network in power systems
%A کریم پور, علی
%J پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 1735-4161
%D 2003

[Download]