علوم و صنایع کشاورزی, شماره (6), سال (2007-1) , صفحات (52-57)

عنوان : THE EFFECTS OF STEAM ON CHEMICAL COMPOSITION IN SITU DRY MATTER DEGRADABILITY OF SUGAR CANE PITH AND EFFECTS OF STEAM TREATED PITH ON RUMEN CHARACTERISTICS MILK YIELD AND COMPOSITION AND CHEWING ACTIVITY OF LACTATING DAIRY SAANEN GOATS ( اثر بخار آب تحت فشار بر ترکیب شیمیایی، تجزیه پذیری شکمبه ای پیت نیشکر و عملکرد پیت عمل آوری شده با بخار آب تحت فشار در تغذیه بزهای شیرده سانن )

نویسندگان: فریدون افتخارشاهرودی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثر بخار آب تحت فشار بر ترکیب شیمیایی، تجزیه پذیری شکمبه ای پیت نیشکر و عملکرد پیت عمل آوری شده با بخار آب تحت فشار در تغذیه بزهای شیرده سانن

کلمات کلیدی

, اثر بخار آب تحت فشار بر ترکیب شیمیایی, تجزیه پذیری شکمبه ای پیت نیشکر و عملکرد پیت عمل آوری شده با بخار آب تحت فشار در تغذیه بزهای شیرده سانن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1004209,
author = {افتخارشاهرودی, فریدون and ناصریان, عباسعلی and ولی زاده, رضا},
title = {THE EFFECTS OF STEAM ON CHEMICAL COMPOSITION IN SITU DRY MATTER DEGRADABILITY OF SUGAR CANE PITH AND EFFECTS OF STEAM TREATED PITH ON RUMEN CHARACTERISTICS MILK YIELD AND COMPOSITION AND CHEWING ACTIVITY OF LACTATING DAIRY SAANEN GOATS},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2007},
number = {6},
month = {January},
issn = {1029-4791},
pages = {52--57},
numpages = {5},
keywords = {اثر بخار آب تحت فشار بر ترکیب شیمیایی، تجزیه پذیری شکمبه ای پیت نیشکر و عملکرد پیت عمل آوری شده با بخار آب تحت فشار در تغذیه بزهای شیرده سانن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T THE EFFECTS OF STEAM ON CHEMICAL COMPOSITION IN SITU DRY MATTER DEGRADABILITY OF SUGAR CANE PITH AND EFFECTS OF STEAM TREATED PITH ON RUMEN CHARACTERISTICS MILK YIELD AND COMPOSITION AND CHEWING ACTIVITY OF LACTATING DAIRY SAANEN GOATS
%A افتخارشاهرودی, فریدون
%A ناصریان, عباسعلی
%A ولی زاده, رضا
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2007

[Download]