علوم و صنایع کشاورزی, سال (2007-3)

عنوان : ( بررسی چند شکلی ژن کالپین به روش PCR- SSCP وارتباط آن با افزایش وزن روزانه در گوسفند بلوچی )

نویسندگان: مجتبی طهمورث پور , رضا ولی زاده , فریدون افتخارشاهرودی , محمدرضا نصیری , علی شریف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تا

کلمات کلیدی

تت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1004260,
author = {طهمورث پور, مجتبی and ولی زاده, رضا and افتخارشاهرودی, فریدون and نصیری, محمدرضا and شریف, علی},
title = {بررسی چند شکلی ژن کالپین به روش PCR- SSCP وارتباط آن با افزایش وزن روزانه در گوسفند بلوچی},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2007},
month = {March},
issn = {1029-4791},
keywords = {تت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی چند شکلی ژن کالپین به روش PCR- SSCP وارتباط آن با افزایش وزن روزانه در گوسفند بلوچی
%A طهمورث پور, مجتبی
%A ولی زاده, رضا
%A افتخارشاهرودی, فریدون
%A نصیری, محمدرضا
%A شریف, علی
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2007

[Download]