علوم و صنایع کشاورزی, سال (2006-3)

عنوان : ( خصوصیات فیزیکی ، ترکیب شیمیایی وتجزیه پذیری تفاله خشک گوجه فرنگی در گوسفند بلوچی )

نویسندگان: رضا ولی زاده , صفری , فریدون افتخارشاهرودی , مجتبی طهمورث پور , سیدحسن مرعشی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ز

کلمات کلیدی

زب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1004261,
author = {ولی زاده, رضا and صفری and افتخارشاهرودی, فریدون and طهمورث پور, مجتبی and مرعشی, سیدحسن},
title = {خصوصیات فیزیکی ، ترکیب شیمیایی وتجزیه پذیری تفاله خشک گوجه فرنگی در گوسفند بلوچی},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2006},
month = {March},
issn = {1029-4791},
keywords = {زب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T خصوصیات فیزیکی ، ترکیب شیمیایی وتجزیه پذیری تفاله خشک گوجه فرنگی در گوسفند بلوچی
%A ولی زاده, رضا
%A صفری
%A افتخارشاهرودی, فریدون
%A طهمورث پور, مجتبی
%A مرعشی, سیدحسن
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2006

[Download]