علوم و صنایع کشاورزی, سال (2006-12)

عنوان : ( بررسی چند شکلی ژن کالپاستاتین وارتباط آن با افزایش وزن روزانه در گوسفند بلوچی )

نویسندگان: مجتبی طهمورث پور , محمدرضا نصیری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ش

کلمات کلیدی

ش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1004264,
author = {طهمورث پور, مجتبی and نصیری, محمدرضا},
title = {بررسی چند شکلی ژن کالپاستاتین وارتباط آن با افزایش وزن روزانه در گوسفند بلوچی},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2006},
month = {December},
issn = {1029-4791},
keywords = {ش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی چند شکلی ژن کالپاستاتین وارتباط آن با افزایش وزن روزانه در گوسفند بلوچی
%A طهمورث پور, مجتبی
%A نصیری, محمدرضا
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2006

[Download]