علوم و صنایع کشاورزی, سال (2006-4) , صفحات (239-248)

عنوان : ( تاثیر کاهش اندازه قطعات یونجه خشک برمیزان فیبر موثر فیزیکی واثر آن بر عملکرد گاوهای هلشتاین در اوایل شیردهی )

نویسندگان: یونس علی علی جو , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , فریدون افتخارشاهرودی , مجتبی طهمورث پور , حسن عاقل ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ل

کلمات کلیدی

ل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1004265,
author = {علی جو, یونس علی and ولی زاده, رضا and ناصریان, عباسعلی and افتخارشاهرودی, فریدون and طهمورث پور, مجتبی and عاقل, حسن},
title = {تاثیر کاهش اندازه قطعات یونجه خشک برمیزان فیبر موثر فیزیکی واثر آن بر عملکرد گاوهای هلشتاین در اوایل شیردهی},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2006},
month = {April},
issn = {1029-4791},
pages = {239--248},
numpages = {9},
keywords = {ل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر کاهش اندازه قطعات یونجه خشک برمیزان فیبر موثر فیزیکی واثر آن بر عملکرد گاوهای هلشتاین در اوایل شیردهی
%A علی جو, یونس علی
%A ولی زاده, رضا
%A ناصریان, عباسعلی
%A افتخارشاهرودی, فریدون
%A طهمورث پور, مجتبی
%A عاقل, حسن
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2006

[Download]