علوم و صنایع کشاورزی, سال (2006-12)

عنوان : ( اثر سطوح مختلف گاز دی اکسید گوگرد(SO2) وهیدروکسید سدیم NAOH)) بر تجزیه پذیری وترکیب شیمیایی کاه گندم )

نویسندگان: رضا ولی زاده , مجتبی طهمورث پور , سیدحسن مرعشی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ض

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1004267,
author = {ولی زاده, رضا and طهمورث پور, مجتبی and مرعشی, سیدحسن},
title = {اثر سطوح مختلف گاز دی اکسید گوگرد(SO2) وهیدروکسید سدیم NAOH)) بر تجزیه پذیری وترکیب شیمیایی کاه گندم},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2006},
month = {December},
issn = {1029-4791},
keywords = {ض},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر سطوح مختلف گاز دی اکسید گوگرد(SO2) وهیدروکسید سدیم NAOH)) بر تجزیه پذیری وترکیب شیمیایی کاه گندم
%A ولی زاده, رضا
%A طهمورث پور, مجتبی
%A مرعشی, سیدحسن
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2006

[Download]