دانشکده فنی دانشگاه تهران, دوره (41), شماره (4), سال (2007-11) , صفحات (511-523)

عنوان : Optimal determination of the type and frequency of preventive maintenance for multi-component systems based on reliability ( تعیین نوع و زمانبندی بهینه نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه سیستمهای چندجزیی بر اساس قابلیت اطمینان )

نویسندگان: فرهاد کلاهان , مجتبی ماموریان , محمد دوست پرست ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق، برای سیستمهای چند جزیی، مدل برنامه ریزی بهینه نگهداری و تعمیرات (نت) پیشگیرانه بر اساس قابلیت اطمینان، ارائه و حل شده است. در مدل پیشنهادی نوع فعالیتهای نتِ ادواری در هر بازه بازرسی بگونهای تعیین میشود که، ضمن تامین سطح قابلیت اطمینان مورد نیاز، مجموع وزن دهی شده هزینههای مرتبط کمینه شود. در طراحی برنامه نت، دوره برنامه ریزی به تعدادی بازه بازرسی تقسیم شده و در ابتدای هر ( بازه، با در نظر گرفتن محدودیتهای سیستمی، یکی از سه نوع فعالیت نت شامل: ١) بازرسی و سرویس جزیی، ٢ تعمیرات پیشگیرانه و ٣) جایگزینی پیشگیرانه برای هر جز پیشنهاد میشود. هر یک از این فعالیتها منابع مختلفی مصرف نموده و با توجه به موقعیت جز مورد تعمیر، تاثیر متفاوتی بر قابلیت اطمینان سیستم میگذارد. هزینههای در نظر گرفته شده شامل هزینه های تعمیر، جایگزینی، خواب سیستم و خرابیهای اتفاقی میباشند. در برنامه بهینه نت، با تعیین نوع فعالیتها در هر بازه زمانی، سطح مشخصی از قابلیت اطمینان سیستم، با حداقل مجموع هزینه های فوق حفظ میشود. از آنجا که مدل پیشنهادی دارای ساختاری پیچیده است، بمنظور حل سریع آن از استفاده شده (Tabu Search) و جستجوگر ممنوعه (Simulated Annealing) الگوریتم های تبرید تدریجی است. کارایی این روشها، در قالب حل مسئله برنامه نگهداری و تعمیرات برای سیستمی شامل ۱۴ ایستگاه (جزء) نشان داده شده است.

کلمات کلیدی

, قابلیت اطمینان, نت پیشگیرانه , بهینه سازی , جستجوگر ممنوعه , الگوریتم تبرید تدریجی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1004285,
author = {کلاهان, فرهاد and ماموریان, مجتبی and دوست پرست, محمد},
title = {Optimal determination of the type and frequency of preventive maintenance for multi-component systems based on reliability},
journal = {دانشکده فنی دانشگاه تهران},
year = {2007},
volume = {41},
number = {4},
month = {November},
issn = {1026-0803},
pages = {511--523},
numpages = {12},
keywords = {قابلیت اطمینان- نت پیشگیرانه - بهینه سازی - جستجوگر ممنوعه - الگوریتم تبرید تدریجی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Optimal determination of the type and frequency of preventive maintenance for multi-component systems based on reliability
%A کلاهان, فرهاد
%A ماموریان, مجتبی
%A دوست پرست, محمد
%J دانشکده فنی دانشگاه تهران
%@ 1026-0803
%D 2007

[Download]