علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی, دوره (16), شماره (2), سال (2006-7) , صفحات (85-89)

عنوان : ( بررسی مورفومتریک تاثیر پرکاری و کم کاری تیروئید بر عضلات پاپیلر بطن چپ رت )

نویسندگان: رویاجاجوندیان , مرتضی بهنام رسولی , مجتبی دشتی زاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1004289,
author = {رویاجاجوندیان and بهنام رسولی, مرتضی and مجتبی دشتی زاد},
title = {بررسی مورفومتریک تاثیر پرکاری و کم کاری تیروئید بر عضلات پاپیلر بطن چپ رت},
journal = {علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی},
year = {2006},
volume = {16},
number = {2},
month = {July},
issn = {1023-5922},
pages = {85--89},
numpages = {4},
keywords = {تیروکسین، عضلات پاپیلر، هیپرتروفی، استریومتری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مورفومتریک تاثیر پرکاری و کم کاری تیروئید بر عضلات پاپیلر بطن چپ رت
%A رویاجاجوندیان
%A بهنام رسولی, مرتضی
%A مجتبی دشتی زاد
%J علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی
%@ 1023-5922
%D 2006

[Download]