علوم کشاورزی و منابع طبیعی, سال (2006-8) , صفحات (35-35)

عنوان : ( مدل نظری رشد گوساله های پیش نشخوارکننده بر اساس انرژی خالص و پروتئین قابل هضم )

نویسندگان: عباسعلی ناصریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدل نظری رشد گوساله های پیش نشخوارکننده بر اساس انرژی خالص و پروتئین قابل هضم

کلمات کلیدی

, شبیه سازی, مدل نظری, گوساله و رشد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1004309,
author = {ناصریان, عباسعلی},
title = {مدل نظری رشد گوساله های پیش نشخوارکننده بر اساس انرژی خالص و پروتئین قابل هضم},
journal = {علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2006},
month = {August},
issn = {1028-3099},
pages = {35--35},
numpages = {0},
keywords = {شبیه سازی، مدل نظری، گوساله و رشد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدل نظری رشد گوساله های پیش نشخوارکننده بر اساس انرژی خالص و پروتئین قابل هضم
%A ناصریان, عباسعلی
%J علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%@ 1028-3099
%D 2006

[Download]