علوم و صنایع کشاورزی, دوره (21), شماره (2), سال (2008-2) , صفحات (67-74)

عنوان : Estimating of weath cultivated area in Khorasan Razavi by using of TERRA images ( برآورد سطح زیر کشت در استان خراسان رضوی با استفاده از تصاویر ماهواره TERRA )

نویسندگان: سیدحسین ثنائی نژاد , رضا صدرآبادی حقیقی , کیومرث کلارستاقی , امیررضا شاه طهماسبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برآورد سطح زیر کشت گندم در استان خراسان رضوی با استفاده از تصاویر ماهواره TERRA گندم یکی از مهمترین غلات جهان می باشد و عمده سطح زیر کشت به این محصول اختصاص دارد. به همین دلیل برای مدیریت کشت گندم برآورد سطح زیر کشت آن از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. استفاده از فناوری سنجش از راه دور و داده های ماهواره ای یکی از ابزار های کار آمد در این زمینه است. داده های ماهواره ای برای اندازه گیری میزان بازتاب از سطح جامعه گیاهی استفاده می شود. بازتاب های پوشش گیاهی و شاخص های گیاهی که بوسیله سنجنده های موجود در ماهواره ها حاصل می گردند برای شناسائی، بررسی وضعیت سلامت گیاه، برآورد سطح زیرکشت استفاده گسترده ای دارند. یکی از این سنجنده ها MODIS نام دارد. این سنجنده برروی ماهواره TERRA قرار گرفته است. سنجنده مودیس دارای 36 باند طیفی با سه قدرت تفکیک مکانی 1000متر ، 500 متر و 250 متر در مطالعات زیستی استفاده می شود. شاخص های گیاهی که توسط باند های این سنجنده بدست می آیند در مطالعات پایش تشعشعات فعال فتوسنتزی، آشکارسازی تغییرات گیاهان، بررسی وضعیت سلامت گیاه و برآورد سطح زیرکشت استفاده می شود. در این تحقیق از تصاویر16 روزه NDVI این سنجنده برای برآورد سطح زیر کشت گندم در استان خراسان رضوی برای سال زراعی 84-83 استفاده گردید. ابتدا با استفاده از روش طبقه بندی نظارت شده سطح منطقه مورد مطالعه به منطقه صحرائی، مزرعه گندم، کوهستان و پوشش گیاهی طبقه بندی شد. سپس با انجام تحلیل های آماری بر اساس داده های طیفی و NDVI محاسبه شده، نقشه نواحی کشت گندم و مساحت زیر کشت آن در استان خراسان رضوی تعیین گردید. نتائج این تحقیق نشان داد که سنجنده مذکور قابلیت برآورد سطح زیر کشت در این استان را داشته و با توجه به قابلیت دسترسی آسان به داده های آن می تواند برای مدیریت کشت و پایش این محصول در دوره های زمانی کوتاه و بلند مدت مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, گندم, تصویر ماهواره ای, شاخص
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1004318,
author = {ثنائی نژاد, سیدحسین and رضا صدرآبادی حقیقی and کیومرث کلارستاقی and امیررضا شاه طهماسبی},
title = {Estimating of weath cultivated area in Khorasan Razavi by using of TERRA images},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2008},
volume = {21},
number = {2},
month = {February},
issn = {1029-4791},
pages = {67--74},
numpages = {7},
keywords = {گندم، تصویر ماهواره ای، شاخص گیاهی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Estimating of weath cultivated area in Khorasan Razavi by using of TERRA images
%A ثنائی نژاد, سیدحسین
%A رضا صدرآبادی حقیقی
%A کیومرث کلارستاقی
%A امیررضا شاه طهماسبی
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2008

[Download]