پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی, دوره (42), شماره (4), سال (2007-12) , صفحات (5-22)

عنوان : ( نقش هوش چندگانه معلمان زبان انگلیسی دبیرستان‌ها )

نویسندگان: رضا پیش قدم , Moafian Fatemeh ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر در ابتدا سعی بر آن دارد که به بررسی نقش هوش چند گانه معلمان زبان انگلیسی در موفقیت آنان در تدریس بپردازد. سپس، رابطه ی بین جنسیت و نوع هوش های موثر درموفقیت معلمان را در تدریس بررسی می کند. بدین منظور، 93 نفر از معلمان زبان انگلیسی دبیرستا ن های مختلف شهر مشهد انتخاب شدند. در پایان سال تحصیلی، از معلمان خواسته شد که به سوالات پرسشنامه هوش چند گانه (پرسشنا مه ی میداس) پاسخ دهند. بطورهمزما ن، پرسشنا مه ی \"معلم آرمانی از دیدگا ه دانش آموزان\" به دانش آموزان این معلمان داده شد (2287 .(N=پس از بررسی تحلیل عاملی، پرسشنامه ی ترجمه شده عملکرد معلم را بر اساس پنج عامل – توانایی های تدریس، شخصیت، نظم و ترتیب، برنامه های تکمیلی، و زندگی اجتماعی و علمی - توسط دانش آموزان مورد ارزیابی قرار داد. نتا یج به دست آمده از تحلیل آماری همبستگی و آزمون تی بر روی داده های تحقیق نشا ن داد که بین موفقیت معلمان زبان انگلیسی در تدریس و هوش ها ی زبانی، اجتماعی، و موسقیا یی آنا ن رابطه ی معنا داری وجود دارد، اما ارتباط بین موفقیت معلمان و دیگر هوش های آنان معنا دار نیست. علاوه بر این، یافته های تحقیق نشان داد که بین جنسیت و هوش چند گانه معلمان از نقطه نظر موفقیت آنان در تدریس، تفاوت معنا داری وجود ندارد. در پایان پیشنهادهایی برای تدریس و یادگیری زبان انگلیسی ارائه گردید.

کلمات کلیدی

, واژگان کلیدی: آموزش زبان انگلیسی, تحلیل عاملی, دبیرستان ها, موفقیت معلمان در تدریس, هوش چند گانه, یادگیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1004322,
author = {پیش قدم, رضا and Moafian Fatemeh},
title = {نقش هوش چندگانه معلمان زبان انگلیسی دبیرستان‌ها},
journal = {پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی},
year = {2007},
volume = {42},
number = {4},
month = {December},
issn = {2588-4123},
pages = {5--22},
numpages = {17},
keywords = {واژگان کلیدی: آموزش زبان انگلیسی- تحلیل عاملی- دبیرستان ها- موفقیت معلمان در تدریس- هوش چند گانه- یادگیری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش هوش چندگانه معلمان زبان انگلیسی دبیرستان‌ها
%A پیش قدم, رضا
%A Moafian Fatemeh
%J پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی
%@ 2588-4123
%D 2007

[Download]