تعلیم و تربیت, سال (2007-6)

عنوان : ( تأثیر نابرابری سرمایة فرهنگی بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان پیش دانشگاهی در دست‌یابی به آموزش عالی )

نویسندگان: محسن نوغانی دخت بهمنی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحلیل جامعه شناختی موفقیت در ورود به آموزش عالی با تاکید بر نقش سرمایه فرهنگی هدف اصلی این پژوهش را تشکیل می دهد. فرضیه اصلی به دنبال بررسی نقش سرمایه فرهنگی بر احتمال قبولی و نمره کسب شده داوطلبان آزمون سراسری به دانشگاه با استفاده از متغیرهای سرمایه اجتماعی , سرمایه اقتصادی و پیشینه تحصیلی است. جامعه آماری دانش آموزان دختر و پسر مدارس دولتی و غیر دولتی دوره پیش دانشگاهی استان خراسان و حجم نمونه مورد نظر 1667 نفر بوده است. روش تحقیق , روش پیمایشی و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته است.برای تحلیل داده ها ازرگرسیون چندگانه و رگرسیون لوجستیک استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که : در پرتو حضور سرمایه اجتماعی و سرمایه اقتصادی , سرمایه فرهنگی سهم مثبت و معناداری بر احتمال قبولی و نمره کسب شده داوطلبان دارد.

کلمات کلیدی

, سرمایه فرهنگی , نابرابری , موفقیت تحصیلی , دانش آموز , آموزش عالی , دوره ÷یش دانشگاهی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1004348,
author = {نوغانی دخت بهمنی, محسن},
title = {تأثیر نابرابری سرمایة فرهنگی بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان پیش دانشگاهی در دست‌یابی به آموزش عالی},
journal = {تعلیم و تربیت},
year = {2007},
month = {June},
issn = {1017-4133},
keywords = {سرمایه فرهنگی ; نابرابری ; موفقیت تحصیلی ; دانش آموز ; آموزش عالی ; دوره ÷یش دانشگاهی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر نابرابری سرمایة فرهنگی بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان پیش دانشگاهی در دست‌یابی به آموزش عالی
%A نوغانی دخت بهمنی, محسن
%J تعلیم و تربیت
%@ 1017-4133
%D 2007

[Download]