جغرافیا و توسعه ناحیه ای, شماره (7), سال (2006-10) , صفحات (134-145)

عنوان : ( سنجش میزان توسعه‌یافتگی دهستان‌های شهرستان شیروان به منظور برنامه‌ریزی ناحیه‌ای )

نویسندگان: براتعلی خاکپور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توزیع متعادل امکانات و خدمات، گامی در جهت از بین بردن تفاوت های ناحیه ای و پراکندگی متناسب جمعیت در سطح منطقه است. یکی از راه های شناخت وضع موجود نواحی، از نظر میزان برخورداری از امکانات و خدمات، استفاده از روش آنالیز تاکسونومی عددی است. این الگو اولاً زیرمجموعه های مورد مطالعه را به گروه های همگن تقسیم می کند، و ثانیاً درجه ی توسعه یافتگی در داخل گروه همگن را محاسبه می کند. مقاله ی حاضر دهستان های شهرستان شیروان را از نظر 38 شاخص مختلف در سال 1375، با استفاده از آنالیز تاکسونومی عددی، مورد مطالعه قرار می دهد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که دهستان ”حومه“ توسعه یافته ترین و دهستان ”زیارت“ به عنوان توسعه نیافته ترین دهستان شهرستان به شمار می روند. از نظر توسعه یافتگی از 8 دهستان شهرستان دو دهستان ”حومه“ و ”گلیان“ توسعه یافته تر، دهستان ”تکمران“ در حد متوسط و بقیه ی دهستان ها توسعه نیافته به شمار می روند. از نتایج این تحقیق می توان در برنامه ریزی های ناحیه ای و تخصیص بودجه و اعتبارات عمرانی استفاده کرد.

کلمات کلیدی

سنجش میزان توسعه‌یافتگی دهستان‌های شهرستان شیروان به منظور برنامه‌ریزی ناحیه‌ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1004350,
author = {خاکپور, براتعلی},
title = {سنجش میزان توسعه‌یافتگی دهستان‌های شهرستان شیروان به منظور برنامه‌ریزی ناحیه‌ای},
journal = {جغرافیا و توسعه ناحیه ای},
year = {2006},
number = {7},
month = {October},
issn = {2383-2487},
pages = {134--145},
numpages = {11},
keywords = {سنجش میزان توسعه‌یافتگی دهستان‌های شهرستان شیروان به منظور برنامه‌ریزی ناحیه‌ای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سنجش میزان توسعه‌یافتگی دهستان‌های شهرستان شیروان به منظور برنامه‌ریزی ناحیه‌ای
%A خاکپور, براتعلی
%J جغرافیا و توسعه ناحیه ای
%@ 2383-2487
%D 2006

[Download]