علوم اجتماعی, دوره (2), شماره (2), سال (2006-3) , صفحات (193-215)

عنوان : ( سنجش میزان سرمایه اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال تحصیلی 84-83 و عوامل مؤثر بر آن )

نویسندگان: محمد مظلوم خراسانی , احمدرضا اصغرپور ماسوله ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مسئله در جامعه اماری دانشگاه علوم پزشکی مشهد با حجم 5383 نفر و حجم نمونه 244 نفر با روش طبقه بندی سیتماتیک انجام شده است.در نتیجه سرمایه اجتماعی دانشجویان با توجه به منطقه سکونت انها از یک یف پنج قسمتی 66/2 بدست آمده است.مهمترین عوامل به ترتیب : میزان سرمایه فرهنگی فرد، میزان امنیت در محله ،میزان شبکه های اجتماعی ، متاهل بودن و وضعیت اقتصادی هم محله ای ها می باشند که تاثیر مثبت داشته اند

کلمات کلیدی

, سرمایه اجتماعی , رابطه اجتماعی , سرمایه فرهنگی , شبکه اجتماعی , مشارکت اجتماعی , انسجام اجتماعی , اعتماد اجتماعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1004351,
author = {مظلوم خراسانی, محمد and اصغرپور ماسوله, احمدرضا},
title = {سنجش میزان سرمایه اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال تحصیلی 84-83 و عوامل مؤثر بر آن},
journal = {علوم اجتماعی},
year = {2006},
volume = {2},
number = {2},
month = {March},
issn = {2008-1383},
pages = {193--215},
numpages = {22},
keywords = {سرمایه اجتماعی ، رابطه اجتماعی ، سرمایه فرهنگی ، شبکه اجتماعی ، مشارکت اجتماعی ، انسجام اجتماعی ، اعتماد اجتماعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سنجش میزان سرمایه اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال تحصیلی 84-83 و عوامل مؤثر بر آن
%A مظلوم خراسانی, محمد
%A اصغرپور ماسوله, احمدرضا
%J علوم اجتماعی
%@ 2008-1383
%D 2006

[Download]