علوم اجتماعی, سال (2006-9)

عنوان : ( بررسی علل و انگیزه‌های مؤثر بر ازدواج افراد 45-25 سال شهر بیرجند و رابطه آن با میزان رضایت زناشویی در سال 85 )

نویسندگان: محمد مظلوم خراسانی , مهدی قناد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انگیز های موثر بر ازدواج و رابطه آن با میزان رضایت از زندگی در این کار تحقیقی مورد تفحص قرار گرفته و چارچوب های نظری آن شامل تئوری های نیاز , محرومیت نسبی , میدانی لوین , همسان همسری , نیازهای مکمل , مبادله , کنش متقابل نمادین و عادت واره گیدنز بکار گرفته شده اند.

کلمات کلیدی

, ازدواج , رضایت زناشویی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1004352,
author = {مظلوم خراسانی, محمد and قناد, مهدی},
title = {بررسی علل و انگیزه‌های مؤثر بر ازدواج افراد 45-25 سال شهر بیرجند و رابطه آن با میزان رضایت زناشویی در سال 85},
journal = {علوم اجتماعی},
year = {2006},
month = {September},
issn = {2008-1383},
keywords = {ازدواج ;رضایت زناشویی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی علل و انگیزه‌های مؤثر بر ازدواج افراد 45-25 سال شهر بیرجند و رابطه آن با میزان رضایت زناشویی در سال 85
%A مظلوم خراسانی, محمد
%A قناد, مهدی
%J علوم اجتماعی
%@ 2008-1383
%D 2006

[Download]