پژوهش های فلسفی- کلامی, دوره (8), شماره (3), سال (2007-9) , صفحات (25-57)

عنوان : ( هرمنوتیک به مثابه روش تحقیق درعلوم دینی )

نویسندگان: جهانگیر مسعودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: هدف از نگارش این مقاله طرح صحیح یک سؤال و ارائه ی پاسخی درخور و ممکن به آن است. سؤال این است: آیا هرمنوتیک می تواند به عنوان روش در علوم دینی در نظر گرفته شود و مورد استفاده قرار گیرد یا خیر؟ از نظر نگارنده، این سؤال در بادی نظر سؤال روشنی نیست. به همین دلیل در مرتبه ی نخست باید به روشن نمودن خود سؤال پرداخت. این کار با تشریح مفردات اصلی سؤال و تنظیم و تشریح مجدد آن پی گرفته شده است. در مرتبه بعد مؤلف به طبقه بندی دیدگاه ها و رویکردهای گوناگونی که در پاسخ به این سؤال در میان اصحاب هرمنیوتیک وجود دارد پرداخته و نهایتاً به تشریح نظریه ی مختار خود. آن چه در نظریه ی مختار حایز اهمیت است و مورد توجه و تاکید قرار گرفته امکانِ چنین تلقی و استفاده ای است، نه لزوماً فعلیت و تحقق تمام عیار آن. به طور مشخص این نوشته مدعی است که: «نظریات هرمنوتیکی استعداد این را دارند که به عنوان قواعد روشی در علوم دینی، آن هم در مقام داوری و قضاوت (Context of Justitfication ) مورد استفاده و بهره برداری قرار گیرند نه فقط در مقام شکار و گردآوری اطلاعات (Context of Discovery). و البته این استعداد هنوز به فعلیت کامل تبدیل نشده است.

کلمات کلیدی

, تفسیر , روش ها معرفت دینی , هرمنوتیک , متن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1004354,
author = {مسعودی, جهانگیر},
title = {هرمنوتیک به مثابه روش تحقیق درعلوم دینی},
journal = {پژوهش های فلسفی- کلامی},
year = {2007},
volume = {8},
number = {3},
month = {September},
issn = {1735-9791},
pages = {25--57},
numpages = {32},
keywords = {تفسیر ، روش ها معرفت دینی ، هرمنوتیک ، متن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T هرمنوتیک به مثابه روش تحقیق درعلوم دینی
%A مسعودی, جهانگیر
%J پژوهش های فلسفی- کلامی
%@ 1735-9791
%D 2007

[Download]