پژوهشهای زراعی ایران, دوره (6), شماره (1), سال (2008-8) , صفحات (111-116)

عنوان : effect of organic ammendments and compost extracts on tomato pruduction and storability in ecological pruduction system ( بررسی اثرات کاربرد کودهای آلی مختلف و محلول پاشی عصاره‌ آنها بر تولید و ماندگاری گوجه‌فرنگی در انبار در نظامهای کشاورزی اکولوژیک )

نویسندگان: رضا قربانی , علیرضا کوچکی , قربانعلی اسدی , محسن جهان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر کودهای مختلف آلی و معدنی و نیز تأثیر عصارة آنها بر سلامت گیاه، عملکرد کل و عملکرد قابل عرضه به بازار پس از شش هفته نگهداری گوجه فرنگی در انبار، آزمایشی در مزرعة تحقیقاتی آموزشکده کشاورزی شیروان در سال 1384 انجام گرفت. تیمارهای آزمایش شامل کودهای مختلف (گاوی، گوسفندی، مرغی، کمپوست خانگی و کود شیمیایی) و محلول پاشی عصارة کودهای آلی (گاوی، مرغی، کمپوست گیاهی و کمپوست خانگی) بودند. نتایج آزمایش نشان داد که اثر نوع کود بر عملکرد و نیز عملکرد قابل عرضه به بازار پس از خروج از انبار معنی دار بود. کودهای مرغی، گاوی و کمپوست خانگی عملکرد را در مقایسه با شاهد و کود شیمیایی افزایش دادند، اما کود مرغی عملکرد قابل عرضه به بازار را افزایش و کود شیمیایی آن را کاهش داد. اثر محلولپاشی با عصاره های کودهای آلی بر سلامت و حفاظت گیاهان و عملکرد محصول معنی دار نبود. کودهای آلی همچنین باعث زودرسی و باردهی زودهنگام تر نسبت به کود شیمیایی شدند، به طوری که عملکرد در تیمارهای کود آلی در چین های اول و دوم بیشتر از چین آخر افزایش (نسبت به شاهد) نشان داد. از طرف دیگر کود شیمیایی درصد میوه های آلوده و ناسالم را در چین اول و همچنین در تولید کل افزایش داد.

کلمات کلیدی

بررسی اثرات کاربرد کودهای آلی مختلف و محلول پاشی عصاره آنها بر تولید و ماندگاری گوجه‌فرنگی در انبار در نظامهای کشاورزی اکولوژیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1004368,
author = {قربانی, رضا and کوچکی, علیرضا and قربانعلی اسدی and جهان, محسن},
title = {effect of organic ammendments and compost extracts on tomato pruduction and storability in ecological pruduction system},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2008},
volume = {6},
number = {1},
month = {August},
issn = {2008-1472},
pages = {111--116},
numpages = {5},
keywords = {بررسی اثرات کاربرد کودهای آلی مختلف و محلول پاشی عصاره آنها بر تولید و ماندگاری گوجه‌فرنگی در انبار در نظامهای کشاورزی اکولوژیک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T effect of organic ammendments and compost extracts on tomato pruduction and storability in ecological pruduction system
%A قربانی, رضا
%A کوچکی, علیرضا
%A قربانعلی اسدی
%A جهان, محسن
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2008

[Download]