پژوهشهای زراعی ایران, دوره (6), شماره (1), سال (2008-8) , صفحات (127-137)

عنوان : effect of biofertilizer on agronomic and quliyty criteria of hyssop ( ارزیابی اثر کودهای بیولوژیکی بر ویژگیهای رشد عملکرد و خصوصیات کیفی گیاه زوفا )

نویسندگان: علیرضا کوچکی , لیلی تبریزی , رضا قربانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور مطالعه اثر کودهای بیولوژیکی بر ویژگیهای رشد عملکرد و خصوصیات کیفی گیاهان دارویی زوفا آزمایشی در دو سال زراعی 1384- 85و 1385-86 در قالب طرح بلوک های کاملا نصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل انواع کود بیولوژیک رایج ، از جمله کودهای حاوی باکتری های تثبیت کننده نیتروژن مانند نیتروکسین ، سوپرنیتروپلاس ، مایه تلقیح حاوی باکتری حل کننده فسفات های نامحلول به تنهایی و یا ترکیبی از نیتروکسین و نیمار شاهد که تنها در بستر کشت از کود دامی استفاده شده بود در نظر گرفته شدند. نتایج حاکی از آن بود که در طی دو سال آزمایش کاربرد کودهای بیولوژیک منجر به افزایش ارتفاع و قطر بوته ، وزن تر و خشک بوته و عملکرد اسانس نسبت به شاهد گردیدند و در این میان کود سوپر نیتروپلاس و پس از آن تیمارهای تلفیقی از میکروارگانیزم ها بیشترین تاثیر را در افزایش صفات مورد مطالعه داشتند. همچنین در سال دوم ویژگیهای مورفولوژیک و وزن تر و خشک اندام های هوایی در مقایسه با سال اول مقادیر بیشتری دارا بودند. در سال دوم و در مقایسه دو چین نیز مشخص شد که کودهای بیولوژیک سبب افزایش ویژگیهای رشدی ، وزن تر و خشک ، میزان و عملکرد اسانس نسبت به شاهد گردیدند و این صفات در چین اول میزان بیشتری نسبت به چین دوم داشتند . در مجموع نتایج این مطالعه نشان داد که کاربرد کودهای بیولوژیک نقش مفید و موثری در بهبود ویژگیهای رشد، عملکرد اندام های هوایی و خصوصیات کیفی گیاه دارویی دارد.

کلمات کلیدی

ارزیابی کودهای بیولوژیکی بر ویژگیهای رشد عملکرد و خصوصیات کیفی گیاه زوفا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1004369,
author = {کوچکی, علیرضا and لیلی تبریزی and قربانی, رضا},
title = {effect of biofertilizer on agronomic and quliyty criteria of hyssop},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2008},
volume = {6},
number = {1},
month = {August},
issn = {2008-1472},
pages = {127--137},
numpages = {10},
keywords = {ارزیابی کودهای بیولوژیکی بر ویژگیهای رشد عملکرد و خصوصیات کیفی گیاه زوفا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T effect of biofertilizer on agronomic and quliyty criteria of hyssop
%A کوچکی, علیرضا
%A لیلی تبریزی
%A قربانی, رضا
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2008

[Download]