پژوهشهای زراعی ایران, دوره (6), شماره (1), سال (2008-8) , صفحات (173-182)

عنوان : Allelopathic effects of barley straw on germination and seedling growth of corn , sugerbeet and sunflower ( بررسی اثرات دگرآسیبی کاه جو بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ذرت،چغندرقند و آفتابگردان )

نویسندگان: محمدتقی ناصری پور یزدی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , رضا قربانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثرات دگرآسیبی جو در شرایط گلخانه ای و آزمایشگاهی در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی در سال 1385، بررسی گردید. هدف از مرحله گلخانه ای اثر اختلاط کاه و ریشه جو با بستر کشت بر جوانه زنی ، رشد و عملکرد ذرت جغندر قند و آفتابگردان بود که در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با تیمار کاه جو در 4 سطح 0، 200، 400، 600 گرم در متر مربع و تیمار ریشه با دو سطح 0 و 50 گرم در متر مربع اجرا گردید. مرحله آزمایشکاهی در ژرمیناتور با هدف مطالعه تاثر غلظت های مختلف عصاره آبی کاه جو بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ذرت، چغندر قند و آفتابگردان اجرا گردید. برای تیمار عصاره 4 سطح 100 ،50 ،33و0 درصد نسبت به عصاره اصلی در نظر گرفته شد. آزمایش گلخانه ای نشان داد که سطح برگ ذرت در تیمار شاهد افزایش معنی داری نسبت به سایر سطوح تیمار کاه و ریشه دارد اما اختلاف بین سایر سطوح تیمار کاه و ریشه معنی دار نبود . وزن خشک ساقه ذرت و وزن بذر در بوته در تیمار 50 گرم ریشه در متر مربع افزایش معنی داری در مقایسه با شاهد داشت این عکس العمل مثبت به تیمار 50 گرم ریشه در متر مربع در چغندر قند به صورت افزایش وزن برگ و وزن غده ظاهر گردید. تبمار 50 گرم ریشه در متر مربع باعث افزایش وزن برگ ، وزن ساقه ، ازتفاع بوته ، شعاع طبق، وزن طبق و وزن بذر در گیاه آفتابگردان گردید. جوانه زنی در سه گونه آزمایش شده در اثر افزایش سطح تیمار کاه کاهش یافت. ولی در تیمار کاه و ریشه بیشترین جوانه زنی مربوط به سطوح 0 ( کاه ) و 50 ( ریشه) بود . در آزمایشگاه بیشترین عکس العمل جوانه زنی به عصاره آبی کاه جو مربوز به ذرت بود و با افزایش غلظت عصاره وزن ریشه چه آن بطور معنی داری کاهش یافت. آفتابگردان در غلظت 100 درصد عصاره کمترین وزن ریشه چه و در شاهد بیشترین وزن را داشت ولی در این گونه تفاوت معنی داری بین غلظت های 100 درصد و 50 درصد مشاهده نگردید.

کلمات کلیدی

, کاه جو , جوانه زنی , گیاهچه ذرت, چغندر قند , آفتابگردان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1004371,
author = {ناصری پور یزدی, محمدتقی and کوچکی, علیرضا and نصیری محلاتی, مهدی and قربانی, رضا},
title = {Allelopathic effects of barley straw on germination and seedling growth of corn , sugerbeet and sunflower},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2008},
volume = {6},
number = {1},
month = {August},
issn = {2008-1472},
pages = {173--182},
numpages = {9},
keywords = {کاه جو ، جوانه زنی ، گیاهچه ذرت، چغندر قند ، آفتابگردان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Allelopathic effects of barley straw on germination and seedling growth of corn , sugerbeet and sunflower
%A ناصری پور یزدی, محمدتقی
%A کوچکی, علیرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A قربانی, رضا
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2008

[Download]