پژوهشهای زراعی ایران, دوره (6), شماره (1), سال (2008-8) , صفحات (193-204)

عنوان : effect of drought stress on radiation use eficiency and yield of winter canola ( اثر تنش خشکی بر عملکرد و کارایی مصرف نور در ارقام کلزا )

نویسندگان: جواد وفابخش , مهدی نصیری محلاتی , علیرضا کوچکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

عملکرد ارقام کلزا در پاسخ به محدودیت تامین نیاز آبی در دو سال زراعی83-84 و 84-85 مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور آزمایشی در قالب طرح کرت های خردشده بر پایه طرح های کرت خرد شده بر پایه بلوک های کامل تصادفی و در 3 تکرار به اجرا درآمد که در 4 سطح تامین نیاز آبی شامل 100، 80، 6، 50درصد نیاز آبی کلزا در شرایط مشهد در کرتهای اصلی و 4 رقم کلزا ( شامل زرفام، اکاپی، اس.ال.ام. 46. و لیکورد) در کرتهای فرعی قرار گرفتند. در هر دو سال آزمایش واکنش عملکرد ارقام تحت بررسی به محدودیت تامین آب ( تنش خشکی) مشابه بود. عملکرد همه ارقام با تامین 80 درصد نیاز آبی گیاه در هر دو سال در مقایسه با تیمار شاهد تفاوت معنی داری نداشت. تامین 65در صد نیاز آبی عملکرد دانه را تنها در سال اول بطور معنی داری کاهش داد، در حالی که کاهش عملکرد دانه با تامین 50 درصد نیاز آبی در هر دوسال معنی دار بود. بالاترین کارایی مصرف نور در ارقام زرفام، اکاپی، اس.ال. ام46 و لیکورد به ترتیب با تامین 100، 50 و 65 درصد نیاز آبی بدست آمد. بخشی از این تفاوت در اثر اختلاف شاخص سطح برگ ارقام بود. بیشترین شاخص سطح برگ در تیمار شاهد و کمترین مقدار آن در تیمار تنش شدید مشاهده شد. شاخص برداشت صرفا در تیمار تنش شدید ( 50 درصد تامین نیاز آبی) کاهش معنی داری یافت. ارقام مختلف کلزا از نظر شاخص سطح برگ وکارایی مصرف نور در شرایط تنش خشکی رفتار متفاوتی داشتند. کارایی مصرف نور در سطوح مختلف خشکی بین 95/0 و 2.6 گرم بر مگاژول در تیمارهای تنش متغیر بود و مقادیر کارایی مصرف نور در همه تیمار ها تابعی از شاخص سطح برگ نبود. عواملی مانند کارایی فتوسنتز و شاخص برداشت نیز در عملکرد ارقام کلزا سهم قابل توجهی دارند

کلمات کلیدی

اثر تنش خشکی بر عملکرد و کارایی مصرف نور در ارقام کلزا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1004372,
author = {وفابخش, جواد and نصیری محلاتی, مهدی and کوچکی, علیرضا},
title = {effect of drought stress on radiation use eficiency and yield of winter canola},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2008},
volume = {6},
number = {1},
month = {August},
issn = {2008-1472},
pages = {193--204},
numpages = {11},
keywords = {اثر تنش خشکی بر عملکرد و کارایی مصرف نور در ارقام کلزا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T effect of drought stress on radiation use eficiency and yield of winter canola
%A وفابخش, جواد
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A کوچکی, علیرضا
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2008

[Download]