توانبخشی, سال (2007-5)

عنوان : ( حوزه های بیوانرژتیک و سازوکار تأثیرات زیستی آنها )

نویسندگان: زهرا موفقی , محمد فارسی , حسین کریمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توجه فزاینده عموم مردم به طب مکمل و جایگزین (CAM) دانشمندان را بر آن داشته است تا برای یافتن مکانیسم اثربخشی آنها تحقیقات گسترده‌ای انجام دهند. بعضی از این روش‌ها از قبیل یوگا، طب سوزنی و بیوفیلد تراپی‌ها بر حوزه‌های انرژی زیستی که درون و اطراف بدن انسان را فراگرفته است تأثیر می‌گذارند. بر اساس قوانین فیزیک، جریان‌یافتن الکتریسیته در بافتهای بدن، همانند آنچه که در قلب و مغز اتفاق می‌افتد، باعث تولید حوزه‌های بیومغناطیسی گردیده و حرکت ذرات باردار در بدن، همانند یونها و رادیکالهای آزاد، باعث تولید حوزه‌های الکترومغناطیسی می‌شود. تحقیقاتی که با کمک مغناطیس‌سنج‌های بسیار حساس صورت گرفته است، حوزه‌های بیومغناطیسی را ثبت و اندازه‌گیری نموده و نشان می‌دهد که تمرکز فکری و آرامش ذهنی، تا حدود 1000 برابر شدت آنها را تشدید می کند. این حوزه‌های بیومغناطیسی می تواند منشاء تأثیرات درمانی برخی از درمانهای مکمل و جایگزین مانند لمس درمانی باشد. از طرف دیگراستفاده از حوزه‌های الکتریکی، مغناطیسی و الکترومغناطیسی خارجی، در پزشکی کاربردهای شناخته شده‌ای دارند، مانند استفاده از حوزه‌های مغناطیسی در MRI و انواع درمان با حوزه‌های الکترومغناطیس نوساندار (PEMF تراپی). تحقیقات جدید در زمینه بیومغناطیس و مگنتوبیولوژی، بین روشهای به ظاهر متفاوتی که در طب رایج و طب مکمل به کار می‌رود، هم از بعد تأثیرات و هم از بعد مکانیسم، ارتباط برقرار می‌نماید. مقاله حاضر برخی از جدیدترین یافته‌های موجود را در زمینه حوزه‌های بیولوژیک و بیوانرژتیک و تأثیرات زیستی آنها، مرور نموده است

کلمات کلیدی

حوزه‌های بیوانرژیک / طب جایگزین /
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1004377,
author = {زهرا موفقی and فارسی, محمد and حسین کریمی},
title = {حوزه های بیوانرژتیک و سازوکار تأثیرات زیستی آنها},
journal = {توانبخشی},
year = {2007},
month = {May},
issn = {1607-2960},
keywords = {حوزه‌های بیوانرژیک / طب جایگزین / بیومغناطیس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T حوزه های بیوانرژتیک و سازوکار تأثیرات زیستی آنها
%A زهرا موفقی
%A فارسی, محمد
%A حسین کریمی
%J توانبخشی
%@ 1607-2960
%D 2007

[Download]