دانش کشاورزی, دوره (17), شماره (2), سال (2008-3) , صفحات (171-188)

عنوان : ( معرفی و ثبت سه نژاد اصلاح شده از قارچ خوراکی‌دکمه‌ای-Agaricus bisporus )

نویسندگان: حمیدرضا گردان , مهشید خاتمی راد , جعفر ذوالعلی , محمد فارسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اهمیت تجاری قارچ دکمه ای سفید از یک سو و دشواری های دست ورزی ژنتیکی آن از سوی دیگر، موجب شده است که تحقیقات اصلاحی در این قارچ از جذابیت بالایی برخوردار باشد. در این پژوهش، برای اولین بار در ایران، این امکان فراهم شد که دورگ گیری درون گونه ای و تاثیر آن بر عملکرد و ریخت شناسی میسلیوم به صورتی تفصیلی و با کاربری صنعتی مورد بررسی قرار گیرد. شش نژاد هتروکاریون و چهار نژاد هموکاریون از منابع مختلف دریافت شدند. از بین نژادهای هتروکاریون، 25 جدایه هموکاریون جداسازی و در مجموع 29 هموکاریون در تلاقی های دای آلل یک طرفه شرکت کردند. از 406 تلاقی، 145 مورد سازگار و 261 مورد ناسازگار بودند. 145 دورگ سازگار، ابتدا در یک واحد صنعتی پرورش قارچ، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با دو تکرار همراه با شاهد Holland737، مورد آزمون قرار گرفتند. نه نژاد که بطور معنی داری عملکردی بیشتری نسبت به شاهد داشتند، به آزمون های ناحیه ای عملکرد در دو واحد صنعتی پرورش قارچ برده شدند. آزمون های ناحیه ای عملکرد در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار همراه با شاهد 512 انجام گردید و سه دورگ که به طور معنی داری دارای عملکرد بیشتری نسبت به شاهد بودند، انتخاب گردیدند. در پایان آزمون ها، یک شناسنامه اصلاحی تهیه شد. این شناسنامه اصلاحی نکات جالبی به ویژه از لحاظ بررسی شجره ای نتایج با عملکرد بالاتر از شاهد روشن ساخت که در طراحی و پیشبرد برنامه های اصلاحی آتی بسیار مفید خواهند بود.

کلمات کلیدی

, دورگ گیری, درون گونه ای, شناسنامه نژادهای اصلاحی, قارچ خوراکی دکمه ای, Agaricus bisporus
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1004379,
author = {گردان, حمیدرضا and مهشید خاتمی راد and ذوالعلی, جعفر and فارسی, محمد},
title = {معرفی و ثبت سه نژاد اصلاح شده از قارچ خوراکی‌دکمه‌ای-Agaricus bisporus},
journal = {دانش کشاورزی},
year = {2008},
volume = {17},
number = {2},
month = {March},
issn = {1680-242X},
pages = {171--188},
numpages = {17},
keywords = {دورگ گیری،درون گونه ای، شناسنامه نژادهای اصلاحی، قارچ خوراکی دکمه ای، Agaricus bisporus},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T معرفی و ثبت سه نژاد اصلاح شده از قارچ خوراکی‌دکمه‌ای-Agaricus bisporus
%A گردان, حمیدرضا
%A مهشید خاتمی راد
%A ذوالعلی, جعفر
%A فارسی, محمد
%J دانش کشاورزی
%@ 1680-242X
%D 2008

[Download]