مطالعات بین المللی, دوره (4), شماره (4), سال (2008-6) , صفحات (127-162)

عنوان : ( قانون اساسی جدید عراق و مهندسی ساختار دولت )

نویسندگان: محسن خلیلی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

وقایع یازده سپتامبر و سپس تهاجم سنگین آمریکا به افغانستان وعراق ، باعث تغییر و تحول صوری و محتوایی بسیار گسترده ای در معادلات سیاسی و امنیتی خاورمیانه ، خلیج فارس و شمال آفریقا شده است . این تعییر و تحول ها به گونه ای است که فضا و محیط نوینی را در خاورمیانه ، هم از حیث حذف و یا ظهور رژیم های سیاسی جدید، تغییر ماهیت یارگیری های بازیگران و دگرگونی فضای ذهنی و تصمیم گیری نخبگان و دولتمردان و هم از جنبه پدیدار شدن عصر جدیدی در معادلات بین المللی و تغییر ساختار قدرت در عرصه نظام بین المللی ، حاکم کرده است. آمریکا با حذف صدام حسین در حال تلاش برای مهندسی ساختار قدرت و حکومت جدید در عراق منطبق با مطلوبیت ها ، راهبردها و سیاست های طراحی شده خود برآمده که از آن میان ماهیت قانون اساسی جدید و چیستی درون مایه آن اهمیت بسزایی یافته است . نگارنده بر این باور است که از یک سو، محتوای قانون اساسی جدید در فضای پر فشار نظم جدید بین المللی ،که کمابیش با موج سوم دموکراسی پیوند خورده است ، نمی تواند عناصر و مؤلفه های تمدنی مدرنیته را در خود حمل نکند؛ ولی از دیگر سو، در عراق یک قومیت گرایی قدرتمند و با پتانسیل جدایی طلبی رو به رشد و یک انشقاق مذهبی نسبتاً نیرومند میان شیعه ها و سنی ها ، قانون اساسی جدید دست عراق را به مثلثی از ناهمسانی و ناسازه گی تبدیل خواهد کرد .

کلمات کلیدی

, قانون اساسی عراق, کردها, شیعه ها, سنی ها, فدرالیسم, تجزیه, قومیت, تجدد, مذهب, آمریکا.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1004404,
author = {خلیلی, محسن},
title = {قانون اساسی جدید عراق و مهندسی ساختار دولت},
journal = {مطالعات بین المللی},
year = {2008},
volume = {4},
number = {4},
month = {June},
issn = {1735-2045},
pages = {127--162},
numpages = {35},
keywords = {قانون اساسی عراق،کردها،شیعه ها،سنی ها،فدرالیسم،تجزیه،قومیت،تجدد،مذهب،آمریکا.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T قانون اساسی جدید عراق و مهندسی ساختار دولت
%A خلیلی, محسن
%J مطالعات بین المللی
%@ 1735-2045
%D 2008

[Download]