دانش و توسعه, شماره (21), سال (2008-3) , صفحات (195-215)

عنوان : ( اوراق اختیار معامله، قراردادهای تحویل آتی و قراردادهای اسلامی مشابه با آنها )

نویسندگان: مهدی مرادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سالهای اخیر ابزارهای متنوعی

کلمات کلیدی

, اوراق اختیار معامله , پیمانهای تحویل آتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1004407,
author = {مرادی, مهدی},
title = {اوراق اختیار معامله، قراردادهای تحویل آتی و قراردادهای اسلامی مشابه با آنها},
journal = {دانش و توسعه},
year = {2008},
number = {21},
month = {March},
issn = {2008-1456},
pages = {195--215},
numpages = {20},
keywords = {اوراق اختیار معامله ، پیمانهای تحویل آتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اوراق اختیار معامله، قراردادهای تحویل آتی و قراردادهای اسلامی مشابه با آنها
%A مرادی, مهدی
%J دانش و توسعه
%@ 2008-1456
%D 2008

[Download]