مطالعات بین المللی, دوره (4), شماره (14), سال (2007-7) , صفحات (129-154)

عنوان : ( پیوند نظریه دولت‌های ناکام با دومینوی انقلاب‌های رنگی در منطقه اور - آسیا )

نویسندگان: محسن خلیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ویژگی دو مینویی انقلاب های رنگی در منطقه ی اور- آسیا، از یک سو، ناشی از ساختارهای جامعوی نادرست و عقب افتاده ی کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز است؛ و از دیگر سو، نشأت گرفته از آموزه های مداخله گرایانه ی نو محافظه کاران آمریکایی است که پی جوی مدیریت روند دموکراسی سازی جهانی اند. نگارنده با بهره گیری از مفهوم \" دولت ناکام\" ، خواسته است بر این نکته پافشاری کند که راهبرد \"تغییر رژیم\" که اکنون ویژگی آموزه ای سیاست خارجی آمریکاست، هم از یک سو، همراستای دموکراسی سازی فعالانه ی جهانی است؛ و هم از دیگر سو، ساقط کننده ی ساختار دولت های ناکام و فرو پاشیده ای است که بر اثر ضعف های متعدد ساختاری، می توانند به زعم آمریکاییان، مبنای بی نظمی منطقه ای و رشد و نمو تروریسم بنیادگراباشند. وقوع انقلاب های نرم و مخملین، نوعی نرم افزار گرایی در سیاست خارجی آمریکا برای سرنگون سازی دولت های ورشکسته ای است که پیش از آن، تنها از راه سخت افزار گرایی، قابلیت براندازی می یافتند.

کلمات کلیدی

, انقلاب های رنگی, تغییر رژیم, نو محافظه کاران, دولت ناکام, سیاست خارجی آمریکا, منطقه ی اور-آسیا.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1004408,
author = {خلیلی, محسن},
title = {پیوند نظریه دولت‌های ناکام با دومینوی انقلاب‌های رنگی در منطقه اور - آسیا},
journal = {مطالعات بین المللی},
year = {2007},
volume = {4},
number = {14},
month = {July},
issn = {1735-2045},
pages = {129--154},
numpages = {25},
keywords = {انقلاب های رنگی، تغییر رژیم، نو محافظه کاران، دولت ناکام، سیاست خارجی آمریکا، منطقه ی اور-آسیا.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیوند نظریه دولت‌های ناکام با دومینوی انقلاب‌های رنگی در منطقه اور - آسیا
%A خلیلی, محسن
%J مطالعات بین المللی
%@ 1735-2045
%D 2007

[Download]