تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران, دوره (15), شماره (2), سال (2008-3) , صفحات (129-141)

عنوان : ( تکثیر گیاه نوروزک (Salvia leriifolia Benth) با استفاده از کشت رویان )

نویسندگان: معصومه مدرس , پروانه ابریشم چی , حمید اجتهادی , علی رمضانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گیاه دارویی نوروزک (Salvia leriifolia) متعلق به تیره نعناع (Lamiaceae) و بومی استان خراسان و سمنان می باشد. در این پژوهش با توجه به درصد جوانه زنی بسیار کم در بذرهای این گیاه، با استفاده از کشت رویان، تکثیر گیاه مورد بررسی قرار گرفت. تنظیم کننده های رشد گیاهی 2، 4-D با غلظتهای 0، 1، 1.5، 2، 2.5 و 3 میلیگرم در لیتر و کینتین (6- فورفوریل آمینو پورین) با غلظتهای 0.3، 0.1 و 0 میلیگرم در لیتر برای رشد رویان در محیط کشت MS استفاده شدند. نمونه ها ابتدا یک هفته در تاریکی و دمای 25?C و بعد به مدت سه هفته در شرایط روشنایی قرار گرفتند و رشد رویانها به صورت کمی و کیفی بررسی شد. بر اساس نتایج بدست آمده محیط 22mgl-1، 4-D همراه با 0.1mgl-1 کینتین، به طور معنی داری نسبت به محیطهای دیگر جهت افزایش باززایی و رشد رویان مناسبتر بود.

کلمات کلیدی

تکثیر گیاه نوروزک (Salvia leriifolia Benth) با استفاده از کشت رویان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1004413,
author = {مدرس, معصومه and ابریشم چی, پروانه and اجتهادی, حمید and رمضانی, علی},
title = {تکثیر گیاه نوروزک (Salvia leriifolia Benth) با استفاده از کشت رویان},
journal = {تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران},
year = {2008},
volume = {15},
number = {2},
month = {March},
issn = {1735-0891},
pages = {129--141},
numpages = {12},
keywords = {تکثیر گیاه نوروزک (Salvia leriifolia Benth) با استفاده از کشت رویان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تکثیر گیاه نوروزک (Salvia leriifolia Benth) با استفاده از کشت رویان
%A مدرس, معصومه
%A ابریشم چی, پروانه
%A اجتهادی, حمید
%A رمضانی, علی
%J تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران
%@ 1735-0891
%D 2008

[Download]