کومش- Koomesh, دوره (8), شماره (3), سال (2007-4) , صفحات (145-153)

عنوان : ( بررسی اثرات عصاره الکلی برگ و میوه سه گیاه دارویی بومی خراسان بر مدل رشد باکتری E.coli 0157 به روش اسپکتروفتومتری )

نویسندگان: منصور مشرقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استفاده از گیاهان داروئی برای درمان بیماری ها یکی از مفید ترین راهها بوده است که کمترین اثرات جانبی را ایجاد می کند. سویه های باکتری E.coli 0157 یکی از خطرناکترین عوامل بیماریزای دستگاه گوارشی می باشند که تا به حال جان تعداد زیادی را در اقصا نقاط جهان گرفته است لذا یافتن عصاره گیاهی که بر رشد این سویه مقاوم تاثیر بگذارد می تواند در تهیه داروهای موثر کمک زیادی نماید. در این تحقیق علاوه بر روشهای معمول نظیر تعیین MIC ، چاهک پلیت یا دیسک حاوی عصاره گیاهی سعی شده است اثر عصاره گیاهی بر روی مراحل مختلف رشد باکتری با استفاده از اسپکتروفتومتری و رسم تعداد زیادی منحی رشد بطور دقیقتری سنجیده گردد. بدین منظور سویه غیر بیماریزا E.coli 0157 (NCTC 1290) بعنوان مدل از دانشگاه آبردین انگلستان سفارش داده شد و بعد از بررسی های لازم مراحل مختلف رشد آن در حضور عصاره الکلی گیاهان اوکالیپتوس Eucalyptus globulus، گردو Juglans regia ، ویتکس یا پنج انگشت Vitex angus castus بررسی گردید. نتایج نشان داد که اختلاف قابل ملاحظه ای در مراحل رشد سویه باکتری مزبور در حضور و یا عدم حضورعصاره های الکلی اوکالیپتوس و گردو مشاهده نمی گردد. البته گیاه ویتکس اثر ممانعت کنندگی قابل ملاحظه ای بر رشد باکتری مزبور در زمانهای 4-11 ساعت بعد از تلقیح داشته است که این اثر در مراحل اولیه رشد باکتری مشاهده نگردید. نتایج بدست آمده می تواند استنباط جدیدی در درک هر چه دقیقتر اثرات ضد میکروبی گیاهان داروئی بر روی مراحل رشد باکتری ایجاد کند که خود راهگشای هر چه موثرتر استفاده کردن از آن در زمان مناسب باشد.

کلمات کلیدی

, باکتری E.coli0157 , گیاهان داروئی, منحنی رشد, اسپکتروفتومتری, اثرات ضد میکروبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1004423,
author = {مشرقی, منصور},
title = {بررسی اثرات عصاره الکلی برگ و میوه سه گیاه دارویی بومی خراسان بر مدل رشد باکتری E.coli 0157 به روش اسپکتروفتومتری},
journal = {کومش- Koomesh},
year = {2007},
volume = {8},
number = {3},
month = {April},
issn = {1608-7046},
pages = {145--153},
numpages = {8},
keywords = {باکتری E.coli0157 ، گیاهان داروئی، منحنی رشد، اسپکتروفتومتری، اثرات ضد میکروبی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثرات عصاره الکلی برگ و میوه سه گیاه دارویی بومی خراسان بر مدل رشد باکتری E.coli 0157 به روش اسپکتروفتومتری
%A مشرقی, منصور
%J کومش- Koomesh
%@ 1608-7046
%D 2007

[Download]