علوم تشریح - Anatomical Sciences, سال (2007-3)

عنوان : ( مهار عملکردی ژن نوکلئوستمین-یک کنترل‌کننده توانایی خود بازسازی- در سلول‌های بنیادین مزانشیمی مغز استخوان با واسطه استراتژی RNAi )

نویسندگان: سید مهدی جعفر نژاد , سید جواد مولی , مریم مقدم متین ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

 &\' (      ! \" # $ !%! 5/ 0123 4-. \" ! )*+#, *  ! )*+#, *  ,9 :;& 1&<\' # $ 678  53 3B4C! #8 #< A# # $ ?@ %!4+53 38=6> 53 38\"DE .F( G *  H9I 4+ J#( 67 % K7 \"K8 \"*#\"L \"8C K %  38M) #(\"3Q RLS(67 ,9OP ?@ # $ !53# !#, *N  538  %!S( TO \"  < H9S( VK *W/U <38/, \" # $ 67( T \"!, 3  (!% !  .F( .# < H9I 4+ 5/ 38 # $ !S( 5/! )*+#, *(\' \' # $ XSU N3(!, 

کلمات کلیدی

 << \' < # $
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1004424,
author = {سید مهدی جعفر نژاد and سید جواد مولی and مقدم متین, مریم},
title = {مهار عملکردی ژن نوکلئوستمین-یک کنترل‌کننده توانایی خود بازسازی- در سلول‌های بنیادین مزانشیمی مغز استخوان با واسطه استراتژی RNAi},
journal = {علوم تشریح - Anatomical Sciences},
year = {2007},
month = {March},
issn = {1728-6158},
keywords = { << \' < # $},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مهار عملکردی ژن نوکلئوستمین-یک کنترل‌کننده توانایی خود بازسازی- در سلول‌های بنیادین مزانشیمی مغز استخوان با واسطه استراتژی RNAi
%A سید مهدی جعفر نژاد
%A سید جواد مولی
%A مقدم متین, مریم
%J علوم تشریح - Anatomical Sciences
%@ 1728-6158
%D 2007

[Download]