علوم زمین, ( ISI ), سال (2007-6)

عنوان : ( تجزیه رخساره های سنگی و مدل رسوبی رودخانه لاتشور، جنوب خاور تهران )

نویسندگان: مهدی خدامی , اسداله محبوبی , سیدرضا موسوی حرمی , سادات فیض نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حوضه آبخیز رودخانه لاتشور جزئی از حوضه آبخیز کویر مرکزی ایران است که در استان تهران و در شمال خاوری شهرستان پاکدشت واقع ­شده است. این حوضه شکلی کشیده داشته و مساحت آن بیش از 2/22 کیلومتر مربع است. منطقه مورد مطالعه در زون ساختاری البرز مرکزی قرار گرفته و واحدهای سنگی سازنده آن سازندهای سرخ نئوژن، هزاردره و پادگانه های آبرفتی هستند. همچنین براساس مطالعات انجام شده طرح کانال رودخانه لاتشور در بالادست از نوع بریده بریده با بستر گراولی و در پایین دست از نوع مآندری با پیچش کم و زیاد است. مطالعات رسوب­شناسی در طول کانال اصلی این حوضه نشان می دهد که 3 عامل اصلی (تغییرات ناگهانی شیب بستر ناشی از تغییرات سنگ شناسی، ورود سرشاخه­های فرعی و رخداد سیلابهای مکرر) باعث تغییر در بافت رسوبات کف کانال و بر هم زدن پیوستگی طولی پارامترهای مختلف اندازه ذرات شده است. رخساره­های سنگی شناسایی شده در این حوضه شامل رخساره های گراولی (Gmm، Gmg، Gcm، Gt)، ماسه­ای (St، Sp، Sl، Sh) و گلی (Fl، Fr) می باشند. با توجه به رخساره های سنگی موجود در کانال اصلی رودخانه لاتشور، عناصر ساختاری شکل گرفته در این سامانه رسوبی شامل: 1) بار گراولی و اشکال لایه ای (Element GB)، 2) رســوبات با رشـــــد جانبی (Element LA)، 3) ماسه با اشکال لایه ای (Element SB) و 4) رسوبات ریز دانه (Element FF) می باشند. با توجه به رخساره های رسوبی و عناصر ساختاری شناسایی شده در کانال اصلی رودخانه لاتشور، مدلهای رسوبی این رودخانه تفسیر و ارائه گردیده است که از بالادست به سمت پایین دست حوضه، شامل رودخانه بریده بریده با بار گراولی و کم ژرفا (Shallow gravel braided river)، رودخانه بریده بریده با بار گراولی (Gravel wandering river)، رودخانه مآندری با بار گراولی (Gravel meandering river)، رودخـــــانه مآنـــــــدری با بار ماســــــه ای (Sandy meandering river) و رودخــــانه مآنـــدری با بــار ریـــزدانه (Fine grain meandering river) می باشد. این داده ها می توانند در مطالعات رسوب شناسی و مدیریتی رودخانه در حوضه های مشابه در ایران مورد استفاده قرار گیرند.

کلمات کلیدی

, رودخانه لاتشور, رسوب شناسی, رخساره سنگی, عناصر ساختاری, مدل رسوبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1004445,
author = {خدامی, مهدی and محبوبی, اسداله and موسوی حرمی, سیدرضا and سادات فیض نیا},
title = {تجزیه رخساره های سنگی و مدل رسوبی رودخانه لاتشور، جنوب خاور تهران},
journal = {علوم زمین},
year = {2007},
month = {June},
issn = {1023-7429},
keywords = {رودخانه لاتشور، رسوب شناسی، رخساره سنگی، عناصر ساختاری، مدل رسوبی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تجزیه رخساره های سنگی و مدل رسوبی رودخانه لاتشور، جنوب خاور تهران
%A خدامی, مهدی
%A محبوبی, اسداله
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A سادات فیض نیا
%J علوم زمین
%@ 1023-7429
%D 2007

[Download]