کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (10), شماره (1), سال (2007-6)

عنوان : ( ارزیابی نمایه‌های پایان کتاب‌های فارسی حوزه علوم اجتماعی از نظر رعایت ملاک‌های استاندارد ایزو 999 )

نویسندگان: معصومه تجعفری دستفروش , محمدرضا داورپناه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش تعداد 233 عنوان کتاب فارسی حوزه علوم اجتماعی دارای نمایه پایانی از نظر رعایت ملاکهای کمی استاندارد ایزو 999 با روش پیمایشی بررسی شده است. یافته های پژوهش نشان داد: 1. میزان رعایت ملاکهای ارزیابی ایزو در نمایه های پایانی مورد بررسی %54.49 می باشد. 2. درصد کتاب های دارای نمایه پایانی %5.92 از کل کتاب های منتشر شده در این حوزه می باشد. 3. تراکم نمایه %3.22 می باشد. 4. انواع نمایه از نظر نوع تهیه شامل 50% نمایه بنیادی و50% نمایه ترجمه و از نظر شیوه چاپ و ساختار مدخل شامل نمایه ساده با %77.55 و نمایه برون بافتی با %15.81 و نمایه درون بافتی با %6.63 می باشد. 5. در بین رشته های مختلف از نظر میزان رعایت ملاک های ارزیابی ایزو تفاوتی معنا دار وجود دارد. 6. از نظر رعایت ملاک های ارزیابی ایزو در بین ناشران دولتی و خصوصی و همچنین در نمایه بنیادی و ترجمه تفاوتی معنا دار وجود ندارد.

کلمات کلیدی

, نمایه پایان کتاب, استاندارد ایزو 999, کتابهای فارسی, علوم اجتماعی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1004452,
author = {تجعفری دستفروش, معصومه and داورپناه, محمدرضا},
title = {ارزیابی نمایه‌های پایان کتاب‌های فارسی حوزه علوم اجتماعی از نظر رعایت ملاک‌های استاندارد ایزو 999},
journal = {کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2007},
volume = {10},
number = {1},
month = {June},
issn = {1680-9637},
keywords = {نمایه پایان کتاب، استاندارد ایزو 999، کتابهای فارسی، علوم اجتماعی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی نمایه‌های پایان کتاب‌های فارسی حوزه علوم اجتماعی از نظر رعایت ملاک‌های استاندارد ایزو 999
%A تجعفری دستفروش, معصومه
%A داورپناه, محمدرضا
%J کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 1680-9637
%D 2007

[Download]