فرهنگ و اندیشه ریاضی, دوره (26), شماره (1), سال (2007-4) , صفحات (67-74)

عنوان : ( استفان باناخ )

نویسندگان: حامد اسماعیل زاده , محمد صال مصلحیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شرح مختصر زندگانی و فعالیت های علمی استفان باناخ ریاضیدان لهستانی.

کلمات کلیدی

باناخ؛ آنالیز تابعی؛ قضیه نقطه ثابت؛ سریهای فوریه؛ کرانداری یکنواخت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1004477,
author = {اسماعیل زاده, حامد and صال مصلحیان, محمد},
title = {استفان باناخ},
journal = {فرهنگ و اندیشه ریاضی},
year = {2007},
volume = {26},
number = {1},
month = {April},
issn = {1022-6443},
pages = {67--74},
numpages = {7},
keywords = {باناخ؛ آنالیز تابعی؛ قضیه نقطه ثابت؛ سریهای فوریه؛ کرانداری یکنواخت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T استفان باناخ
%A اسماعیل زاده, حامد
%A صال مصلحیان, محمد
%J فرهنگ و اندیشه ریاضی
%@ 1022-6443
%D 2007

[Download]