آبیاری و زهکشی ایران, سال (2007-3)

عنوان : ( ارزیابی مدل SWAP در برآورد عملکرد چغندرقند تحت کمیت‌ها و کیفیت‌های مختلف آبیاری )

نویسندگان: مهرنوش خانی قریه گپی , کامران داوری , امین علیزاده , سیدمجید هاشمی نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آب شور

کلمات کلیدی

, آب شور, چغندر قند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1004488,
author = {خانی قریه گپی, مهرنوش and داوری, کامران and علیزاده, امین and هاشمی نیا, سیدمجید},
title = {ارزیابی مدل SWAP در برآورد عملکرد چغندرقند تحت کمیت‌ها و کیفیت‌های مختلف آبیاری},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2007},
month = {March},
issn = {2008-7942},
keywords = {آب شور; چغندر قند},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی مدل SWAP در برآورد عملکرد چغندرقند تحت کمیت‌ها و کیفیت‌های مختلف آبیاری
%A خانی قریه گپی, مهرنوش
%A داوری, کامران
%A علیزاده, امین
%A هاشمی نیا, سیدمجید
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ 2008-7942
%D 2007

[Download]