پژوهشهای زراعی ایران, دوره (5), شماره (2), سال (2008-3) , صفحات (333-341)

عنوان : ( آنالیز خلاء عملکرد زیره سبز در 9 منطقه از استان‌های خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی با استفاده از رهیافت مدل‌سازی )

نویسندگان: بهنام کامکار , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , پرویز رضوانی مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای پر کردن خلاء عملکرد محصولات زراعی در نظام های کشاورزی سه مرحله وجود دارد. نعیین پتانسیل عملکرد، تعیین اختلاف بین پتانسیل عملکرد هر منطقه با عملکرد واقعی و بهینه سازی نظام تولید در راستای کم کردن این خلا سه گام اساسی در بهبود تولید نظام های کشاورزی به شمار می روند. در این مطالعه یک مدل ساده فرایندگرا برای تعیین پتانسیل عملکرد زیره سبز ساخته و با استفاده از داده های مستقل مزرعه ای مورد آزمون قرار گرفت. این مدل برای 9 منطقه از استان های خراسان شمالی، جنوبی و مرکزی شامل بجنورد، قاین ، مشهد، نیشایور، سبزوار، گناباد، فردوس، کاشمر وبیرجند اجرا و پتانسیل عملکرد گیاه برای این مناطق تعیین شد. سپس اطلاعات جمع آوری شده از 228 مزرعه از مناطق مورد بررسی در همان سال جهت تعیین خلا عملکرد مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که پتانسیل عملکرد در بین مناطق با شرایط اقلیمی متنوع بسیار متغیر بوده و میزان آن در مناطق سردتر و دارای مقدار تشعشع بالاتر بیشتر بود. خلا عملکرد نیز تفاوت قابل توجهی در مناطق مختلف نشان داد و از 2.42 تن در هکتار در بجنورد تا 68/0 تن در هکتار در سبزوار متغیر بود. بر اساس نتایج به دست آمده حداکثر پتانسیل تولید دانه در این گیاه که مربوط به منطقه بحجنورد بود، معادل 3.7 تن در هکتار نعیین گردید. اطلاعات جمع آوری شده از مزارع مورد بررسی و نیز ارزیابی تاثیر نغییر تاریخ کاشت بر تولید پتانسیل این گیاه که از طریق آنالیز حساسیت مدل در محدوده تاریخ کاشت های معمول مناطق مورد بررسی انجام شد، نشان داد که عدم انتخاب تاریخ کاشت مطلوب یکی از مهمترین دلایل ایجاد خلا عملکرد این محصول در مناطق مختلف باشد. نتایج این تحقیق نشان داد که در صورتی که بتوان گزینه های مدیریتی درستی را در نظام های تولید این محصول به کار گرفت، می توان عملکرد این محصول را در برخی مناطق تا دو الی سه برابر اقزایش داد

کلمات کلیدی

, آنالیز خلاء عملکرد زیره سبز در 9 منطقه از استان‌های خراسان شمالی, خراسان رضوی و خراسان جنوبی با استفاده از رهیافت مدل‌سازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1004491,
author = {کامکار, بهنام and کوچکی, علیرضا and نصیری محلاتی, مهدی and رضوانی مقدم, پرویز},
title = {آنالیز خلاء عملکرد زیره سبز در 9 منطقه از استان‌های خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی با استفاده از رهیافت مدل‌سازی},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2008},
volume = {5},
number = {2},
month = {March},
issn = {2008-1472},
pages = {333--341},
numpages = {8},
keywords = {آنالیز خلاء عملکرد زیره سبز در 9 منطقه از استان‌های خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی با استفاده از رهیافت مدل‌سازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آنالیز خلاء عملکرد زیره سبز در 9 منطقه از استان‌های خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی با استفاده از رهیافت مدل‌سازی
%A کامکار, بهنام
%A کوچکی, علیرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A رضوانی مقدم, پرویز
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2008

[Download]