آبیاری و زهکشی ایران, سال (2007-3)

عنوان : ( مقایسه چند تابع انتقالی متداول برای برآورد منحنی رطوبتی خاک در چند خاک در ایران )

نویسندگان: نیما ترابی فارسانی , بیژن قهرمان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خصوصیات هیدرولیکی خاک و کاربرد آنها در مدل‌های مربوط به حرکت آب در خاک نقشی بنیادین در حل تعداد زیادی از مشکلات مدیریتی آب دارد. امروزه مدل‌های زیادی جهت تخمین منحنی رطوبتی وجود دارند. در تحقیق حاضر با تعیین این عامل برای سه مکان با بافت خاک متفاوت (لوم سیلت، لوم) سعی شد تا کارایی چهار مدل متداول خارجی (راولز و براکنسیک، وریکن و همکاران، وستن، وستن و همکاران) و چهار مدل داخلی (دو مدل توسط قربانی دشتکی و همایی و دو مدل توسط فرخیان فیروزی و همایی) مورد بررسی قرار گیرد. اندازه‌‌گیری منحنی رطوبتی در مکش های کمتر از یک متر توسط میز شنی و در مکش های بیشتر از یک متر توسط صفحات تحت فشار برروی نمونه‌های دست نخورده انجام شد. یک ارزیابی آماری بین نتایج تخمینی و نتایج اندازه‌‌گیری صورت گرفت. این ارزیابی نشان داد که هر چند نتایج به دست آمده چندان مطلوب نیستند ولی از بین مدل‌های خارجی مدل‌های وریکن و همکاران و وستن نتایج نسبتاٌ قابل قبولی ارائه کرده اند. هر دو مدل قربانی دشتکی و همایی، خصوصا در مکش‌های بالا، عملکرد خوبی داشتند ولی رفتار مدل‌های فرخیان فیروزی و همایی نامناسب بود. بنابراین نیاز به تهیه توایع انتقالی مناسب برای خاک‌های آهکی و گچی ایران احساس می‌شود.

کلمات کلیدی

, ارزیابی مدل, توابع انتقالی, خاک‌های آهگی, خاک‌های
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1004503,
author = {ترابی فارسانی, نیما and قهرمان, بیژن},
title = {مقایسه چند تابع انتقالی متداول برای برآورد منحنی رطوبتی خاک در چند خاک در ایران},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2007},
month = {March},
issn = {2008-7942},
keywords = {ارزیابی مدل، توابع انتقالی، خاک‌های آهگی، خاک‌های گچی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه چند تابع انتقالی متداول برای برآورد منحنی رطوبتی خاک در چند خاک در ایران
%A ترابی فارسانی, نیما
%A قهرمان, بیژن
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ 2008-7942
%D 2007

[Download]