علوم و صنایع کشاورزی, سال (2007-3)

عنوان : ( کاربرد مدل سری‌های زمانی در پیش‌بینی بارندگی ماهیانه و سالانه مشهد )

نویسندگان: فیروز احمدی , بیژن قهرمان , کامران داوری , حسینعلی نیرومند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پیش‌بینی بارندگی و برآورد میزان نزولات جوی برای هر منطقه و حوضه آبریز یکی از مهمترین پارامترهای اقلیمی می‌باشد. لذا یش‌بینی آن در استفاده بهینه از منابع آب و نقش آن در برنامه‌ریزی‌های خرد و کلان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. الگوسازی و شبیه‌سازی رفتار بارندگی، به‌خصوص در سال‌های اخیر، مورد توجه محافل علمی بوده است. یکی از روش‌های دست‌یابی به این مقصود، مدل‌سازی بارندگی ماهیانه بر اساس الگوهای فصلی-ضربی باکس و جنکینس است. در این‌گونه مدل‌ها، میزان بارندگی در هر ماه بر اساس میزان بارندگی در همان ماه و ماه‌های قبل و بعد از آن در سال‌های پیشین و همچنین مؤلفه‌های تصادفی همان ماه و ماه‌های قبل و بعد از آن در سال‌های قبل از آن بیان می‌شود. در این تحقیق آمار درازمدت بارندگی ماهیانه در ایستگاه سینوپتیک مشهد به عنوان یک سری زمانی درنظر گرفته شد. الگوی مناسب برای این آمار بر اساس توابع خودهمبستگی (SAC) و خودهمبستگی جزیی (SPAC) و بررسی تمام الگوهای احتمالی به لحاظ نرمال بودن و تصادفی بودن باقی‌مانده‌ها، همبستگی پارامترهای مدل و نتایج آزمون پورت-مانتو، به صورت بدست آمد. براساس الگوی انتخاب شده، میزان بارندگی ماهیانه برای سال‌های 2001 الی 2003 با دقت قابل قبولی پیش‌بینی گردید. نتایج نشان داد که بین سه دوره زمانی متفاوت 50، 40 و 30 ساله، مدل تغییر نمی‌کند و برآوردها تقریبا یکسان است. با این وجود طول دوره‌های آماری کوتاه مدت‌تر تفاوت‌هایی با آمار واقعی نشان دادند

کلمات کلیدی

, سری‌های زمانی, خودهمبستگی, خودهمبستگی جزیی, مدل, ایستایی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1004504,
author = {احمدی, فیروز and قهرمان, بیژن and داوری, کامران and نیرومند, حسینعلی},
title = {کاربرد مدل سری‌های زمانی در پیش‌بینی بارندگی ماهیانه و سالانه مشهد},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2007},
month = {March},
issn = {1029-4791},
keywords = {سری‌های زمانی، خودهمبستگی، خودهمبستگی جزیی، مدل، ایستایی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاربرد مدل سری‌های زمانی در پیش‌بینی بارندگی ماهیانه و سالانه مشهد
%A احمدی, فیروز
%A قهرمان, بیژن
%A داوری, کامران
%A نیرومند, حسینعلی
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2007

[Download]