علوم و صنایع کشاورزی, دوره (21), شماره (2), سال (2008-3) , صفحات (63-77)

عنوان : ( اثر میزان آب آبیاری و تغذیه بر صفات کمی و کیفی شش رقم آفتابگردان زینتی (Helianthus annuus L.) )

نویسندگان: اکرم ابراهیم پورکومله , سیدحسین نعمتی , علی تهرانی فر , مجید عزیزی ارانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور مطالعه اثر میزان آب آبیاری و تغذیه بر صفات کمی و کیفی شش رقم آفتابگردان زینتی آزمایشی به صورت فاکتوریل بر مبنای طرح کاملاً تصادفی با 5 تکرار، 2 سطح آبیاری (350 و 700 میلی لیتر با فواصل 48 ساعته)، 2سطح تغذیه (شاهد و با تغذیه) و شش رقم آفتابگردان زینتی در بهار و تابستان سال 1385 در مشهد انجام شد. صفات مورد اندازه گیری شامل: زمان ظهور غنچه و شکوفایی، تعداد گل زبانه ای در طبق، قطر و طول گلهای زبانه ای، ماندگاری گل روی بوته، تعداد و قطر طبق گل بود. نتایج نشان داد ارقام و اثر متقابل آبیاری و رقم در سطح احتمال 1% برای کلیه صفات تفاوت معنی داری دارند. اثر تیمار آبیاری در سطح احتمال 1% برای زمان ظهور غنچه و شکوفایی گل، قطر گل زبانه ای، تعداد و قطر طبق گل معنی دار بود. اثر تغذیه در سطح احتمال 1% برای صفت قطر گل زبانه ای، ماندگاری گل روی بوته، تعداد و قطر طبق گل و در سطح احتمال 5% برای صفت زمان ظهور غنچه و طول گلهای زبانه ای معنی دار بود. اثر متقابل رقم و تغذیه در سطح احتمال 5% برای زمان ظهور غنچه و شکوفایی و در سطح احتمال 1% برای صفات تعداد گل زبانه ای در طبق، قطر گلهای زبانه ای، ماندگاری گل روی بوته و قطر طبق گل معنی دار بود. اثر متقابل آبیاری و تغذیه در سطح احتمال 1% برای صفات زمان ظهور غنچه و قطر طبق گل و در سطح احتمال 5% برای قطر گلهای زبانه ای معنی دار بود. اثر متقابل 3 گانه رقم، آبیاری و تغذیه برای تعدادی از صفات کیفی گل در سطح احتمال1% معنی داری بود. نتایج کلی نشان دهنده مطلوبیت ارقام پروکات لمون و زرین بعنوان گل زینتی، تاثیر مثبت سطح 700 میلی لیتر آب هر 48 ساعت و تغذیه برای اکثر صفات کمی و کیفی گل ارقام آفتابگردان زینتی است.

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی: آبیاری, آفتابگردان, تغذیه, زینتی, صفات, گل.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1004513,
author = {ابراهیم پورکومله, اکرم and نعمتی, سیدحسین and تهرانی فر, علی and عزیزی ارانی, مجید},
title = {اثر میزان آب آبیاری و تغذیه بر صفات کمی و کیفی شش رقم آفتابگردان زینتی (Helianthus annuus L.)},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2008},
volume = {21},
number = {2},
month = {March},
issn = {1029-4791},
pages = {63--77},
numpages = {14},
keywords = {کلمات کلیدی: آبیاری، آفتابگردان، تغذیه، زینتی، صفات، گل.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر میزان آب آبیاری و تغذیه بر صفات کمی و کیفی شش رقم آفتابگردان زینتی (Helianthus annuus L.)
%A ابراهیم پورکومله, اکرم
%A نعمتی, سیدحسین
%A تهرانی فر, علی
%A عزیزی ارانی, مجید
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2008

[Download]