علوم آب و خاک, دوره (11), شماره (40), سال (2007-3) , صفحات (339-350)

عنوان : ( ترکیب شیمیایی، تجزیه‌پذیری ماده خشک و پروتئین خام سیلاژ یونجه عمل آوری شده با اسیدهای فرمیک و سولفوریک و تأثیر آن بر عملکرد گاوهای هلشتاین تازه زا )

نویسندگان: محسن دانش مسگران , مهدی بهگر , حسن نصیری مقدم , سعید سبحانی راد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گاوهای تازه زا، سیلاژ یونجه، اسید فرمیک، اسید سولفوریک

کلمات کلیدی

, گاوهای تازه زا, سیلاژ یونجه, اسید فرمیک, اسید سولفوریک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1004542,
author = {دانش مسگران, محسن and بهگر, مهدی and نصیری مقدم, حسن and سبحانی راد, سعید},
title = {ترکیب شیمیایی، تجزیه‌پذیری ماده خشک و پروتئین خام سیلاژ یونجه عمل آوری شده با اسیدهای فرمیک و سولفوریک و تأثیر آن بر عملکرد گاوهای هلشتاین تازه زا},
journal = {علوم آب و خاک},
year = {2007},
volume = {11},
number = {40},
month = {March},
issn = {۲۴۷۶-۳۵۹۴},
pages = {339--350},
numpages = {11},
keywords = {گاوهای تازه زا، سیلاژ یونجه، اسید فرمیک، اسید سولفوریک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ترکیب شیمیایی، تجزیه‌پذیری ماده خشک و پروتئین خام سیلاژ یونجه عمل آوری شده با اسیدهای فرمیک و سولفوریک و تأثیر آن بر عملکرد گاوهای هلشتاین تازه زا
%A دانش مسگران, محسن
%A بهگر, مهدی
%A نصیری مقدم, حسن
%A سبحانی راد, سعید
%J علوم آب و خاک
%@ ۲۴۷۶-۳۵۹۴
%D 2007

[Download]