اقتصاد کشاورزی, سال (2008-3)

عنوان : ( کاربرد برنامه‌ریزی آرمانی فازی در تعیین الگوی بهینه کشت محصولات‌زراعی )

نویسندگان: محمدرضا کهنسال , فرشاد محمدیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به نقش و اهمیت مدیریت واحدهای زراعی، استفاده از مدلهای برنامه ریزی ریاضی در تعیین الگوی بهینه کشت نقش بسزایی دارند. این مطالعه نظریه و کاربرد مدل برنامه ریزی آرمانی فازی را در بهینه سازی الگوی کشت با در نظر گرفتن اهداف مختلف مورد توجه قرار می دهد. در این مطالعه ضمن تحلیل نظریه مدل برنامه ریزی آرمانی فازی، کاربرد آن در بهینه سازی الگوی کشت مزرعه دانشگاه فردوسی نشان داده شده است. نتایج حاکی از آن است که با ایجاد انعطاف در ضرایب مدل- که ناشی از بی دقتی در اطلاعات است- و با نگرش و تفکر فازی، این بی دقتی تا حد زیادی برطرف می شود و شرایط الگوی کشت به طور نسبی بهبود می یابد و از منابع و نهاده ها به نحو مطلوبتری استفاده می شود.

کلمات کلیدی

, برنامه ریزی خطی, برنامه ریزی آرمانی, برنامه ریزی آرمانی فازی, الگوی بهینه کشت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1004548,
author = {کهنسال, محمدرضا and محمدیان, فرشاد},
title = {کاربرد برنامه‌ریزی آرمانی فازی در تعیین الگوی بهینه کشت محصولات‌زراعی},
journal = {اقتصاد کشاورزی},
year = {2008},
month = {March},
issn = {2008-5524},
keywords = {برنامه ریزی خطی، برنامه ریزی آرمانی، برنامه ریزی آرمانی فازی، الگوی بهینه کشت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاربرد برنامه‌ریزی آرمانی فازی در تعیین الگوی بهینه کشت محصولات‌زراعی
%A کهنسال, محمدرضا
%A محمدیان, فرشاد
%J اقتصاد کشاورزی
%@ 2008-5524
%D 2008

[Download]