اقتصاد کشاورزی, شماره (3), سال (2008-3)

عنوان : ( کاربرد مدل برنامه‌ریزی چند هدفه کنشی (IMGP) برای تعیین جیره غذایی گاو شیری منطبق با معیارهای اقتصادی، زیست محیطی و تغذیه‌ای )

نویسندگان: مرضیه مطلبی , محمدرضا کهنسال ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه فرمول بندی جیره فقط بر اساس هدف اقتصادی و تغذیه ای صورت نمی گیرد، بلکه اهداف زیست محیطی نیز باید در نوشتن جیره لحاظ شود. تامین و برآورد هدفهای زیست محیطی ، تغذیه ای و اقتصادی به طور همزمان و رسیدن به جوابی منطبق با این معیارها با استفاده از برنامه ریزی خطی ساده امکان پذیر نیست بنابراین در این مطالعه از مدل برنامه ریزی چند هدفه کنشی (IMGP) برای تهیه جیره برای یک گاو 700 کیلویی با تولید روزانه 36 کیلوگرم شیر 3/5 درصد چربی استفاده شد. این روش می تواند چند هدف را به طور همزمان و کنشی بهینه یابی کند. همچنین برای مقایسه این روش با روشهای دیگر جیره نویسی مدل برنامه ریزی هدف (GP) نیز برآورد گردید. نتایج تحقیق نشان داد که روش IMGP هم از نظر اقتصادی و تغذیه ای و هم از نظر زیست محیطی بر روش GP برتری دارد زیرا اولا جیره حاصل شده از روش GP جیره ای متعادل نمی باشد، به این دلیل که ازکلیه مواد غذایی در این جیره استفاده نشده است. در حالی که جیره نوشته شده با استفاده از روش IMGP متعادل است. ثانیا فسفر موجود در جیره حاصل شده از روش IMGP کمتر از روش GP می باشد. ثالثا هزینه حاصله از روش IMGP، 24 ریال به ازاء هر کیلوگرم جیره کمتر از روش GP است.

کلمات کلیدی

, جیره , دام شیری , روش IMGP , هدف اقتصادی , هدف زیست محیطی , هدف تغذیه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1004560,
author = {مطلبی, مرضیه and کهنسال, محمدرضا},
title = {کاربرد مدل برنامه‌ریزی چند هدفه کنشی (IMGP) برای تعیین جیره غذایی گاو شیری منطبق با معیارهای اقتصادی، زیست محیطی و تغذیه‌ای},
journal = {اقتصاد کشاورزی},
year = {2008},
number = {3},
month = {March},
issn = {2008-5524},
keywords = {جیره ، دام شیری ، روش IMGP ، هدف اقتصادی ، هدف زیست محیطی ، هدف تغذیه ای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاربرد مدل برنامه‌ریزی چند هدفه کنشی (IMGP) برای تعیین جیره غذایی گاو شیری منطبق با معیارهای اقتصادی، زیست محیطی و تغذیه‌ای
%A مطلبی, مرضیه
%A کهنسال, محمدرضا
%J اقتصاد کشاورزی
%@ 2008-5524
%D 2008

[Download]